Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Speckle tracking („strain“) echokardiografia – význam pri hodnotení diastolickej dysfunkcie ľavej komory
Peter Dědič
Algoritmus pre diagnostiku a kategorizáciu diastolickej dysfunkcie (DD) ľavej komory (ĽK), podľa súčasných odporúčaní, integruje v sebe kombináciu 4 echokardiografických parametrov: mitrálny prietok, rýchlosti mitrálneho prstenca,
objem ľavej predsiene (ĽP) a rýchlosť trikuspidálnej regurgitácie. Tieto odporúčania zároveň otvárajú dvere použitiu speckle tracking echokardiografie (STE) v diagnostike DD ĽK. Deformačné myokardiálne parametre, hlavne globálny longitudinálny strain ĽK a ĽP, poskytujú dôležité doplňujúce informácie v praktickej diastológii. Nachádzajú uplatnenie hlavne u pacientov s nejednoznačnými konvenčnými diastolickými parametrami ĽK, pri neinvazívnom odhade plniacich tlakov a detekcii subklinickej DD ĽK. STE je taktiež perspektívnou modalitou vhodnou pre odhalenie a lepšie pochopenie patofyziológie myokardiálnej mechaniky pri srdcovom zlyhaní so zachovanou ejekčnou frakciou ĽK (EF ĽK).

Speckle-tracking („strain“) echocardiography – its importance in the assessment of the left ventricle diastolic dysfunction
According to recent guidelines, the algorithms for diagnosing and grading diastolic dysfunction (DD) of the left ventricle (LV) are based on an integrated assessment of mitral inflow, annular velocities, left atrial volume and tricuspid regurgitant velocity. These guidelines open possibilities for the use of speckle-tracking echocardiography (STE) that support the diagnostic process in DD LV. Strain imaging and markers of myocardial deformation, mainly global longitudinal strain of the LV and left atrium (LA), may provide important additional information in clinical diastology. Strain analysis is helpful in recognizing noninvasive estimation of LV filling pressures and detection of subclinical diastolic dysfunction LV, particulary in patients with borderline conventional LV diastolic parameters. STE is the primary modality suitable for detection and better understanding of myocardial pathomechanisms in heart failure with preserved ejection fraction of the LV (EF LV).
Keywords: speckle-tracking echocardiography, diastolic dysfunction, global longitudinal strain left ventricle and left atrium
speckle tracking echokardiografia diastolická dysfunkcia globálny longitudinálny strain ľavej komory a ľavej predsiene
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 131-136
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by