Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Spolupráca pediatra a detského gastroenterológa pri diagnostike celiakie
Jarmila Kabátová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Efektívna spolupráca pediatra a detského gastroenterológa vystupuje do popredia zvlášť po odporučení ESPGHAN z roku 2012, ktoré pripúšťa možnosť diagnostiky celiakie u detí a adolescentov bez enterobiopsie u symptomatických pacientov, spĺňajúcich prísne kritériá z oblasti sérológie a pozitívnej genetiky. Táto spolupráca by mala stanovovať postupy s vymedzením oprávnenosti pediatrov a detských gastroenterológov pri analyzovaní príznakov tohto ochorenia, hodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrovacích metód a genetiky, ako i terapie. Príspevok naznačuje odporučený postup a úskalia takejto spolupráce.

Co-operation of paediatricians and paediatric gastroenterologists in diagnosing coeliac disease
Effective co-operation between paediatrician and paediatric gastroenterologist services is particularly important when following the 2012 ESPGHAN guidelines. This allows for the diagnosis of coeliac disease in children and adolescents without enterobiotic examination, in symptomatic patients meeting the strict criteria in serology and positive genetics. This co-operation should establish the procedures defining the eligibility of paediatricians and paediatric gastroenterologists in analysing the symptoms of coeliac disease, through evaluating the results of laboratory examination methods and genetics, as well as of therapy. The article suggests recommendations and possible difficulties arising from such co-operation.
Keywords: coeliac disease, ESPGHAN, algorithm, symptomatic and asymptomatic patient
celiakia ESPGHAN algoritmus symptomatický a asymptomatický pacient
Pediatria (Bratisl) 2018; 13 (1): 21-25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by