Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Správa o činnosti centra pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2014
Peter Špalek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia na Neurologickej klinike SZU a UNB bolo schválené rozhodnutím MZ SR č. SZS-982/95-
Lb zo dňa 16. 5. 1995. Zriadenie a štatút centra potvrdilo MZ SRč. Z34582-2011-OZS akreditačným rozhodnutím dňa 27. 6. 2011.

Lekári Centra pre neuromuskulárne ochorenia vykonávajúambulantne a počas hospitalizácií diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu
pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami z celéhoSlovenska, najmä so zameraním na autoimunitné a geneticky podmienené ochorenia periférneho motoneurónu, periférnychnervov, nervovo-svalového spojenia a priečne pruhovaného svalstva.

Úlohou lekárov Centra je podľa medzinárodne uznávanýchdiagnostických kritérií stanoviť včas správnu diagnózu a indikovaťoptimálny terapeutický postup. Pri autoimunitných ochoreniachzohľadniť všetky kritériá pre správnu voľbu imunoterapie– systémová intravenózna a perorálna kortikoterapia, liečbaintravenóznym imunoglobulínom, liečba imunosupresívnymiprípravkami, terapeutické výmenné plazmaferézy (spoluprácas Národnou transfúznou službou) a tymektómie (spoluprácas Klinikou hrudníkovej chirurgie SZU a III. Chirurgickou klinikou LFUK).

Úlohou lekárov Centra je včasná diagnostika geneticky podmienenýchneuromuskulárnych ochorení. Týka sa to najmäochorení, u ktorých sa zaznamenali významné pokroky v liečbe.Včasné určenie diagnózy a včasné ordinovanie enzymatickejsubstitučnej liečby myopatie pri Pompeho chorobe, enzymatickejsubstitučnej liečbe a Fabryho chorobe, transplantácie pečenealebo liečbe tafamidisom pri familiárnej amyloidnej neuropatiivýznamne zlepšili prognózu pacientov s týmito donedávna infaustnými ochoreniami.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by