Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PEDIATRICKÁ UROLÓGIA
Správne načasovanie operačnej liečby kryptorchizmu – stále aktuálny problém
Ivan Perečinský, Ivan Minčík
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Úvod a ciele: Podľa platných odporúčaní má byť operačná liečba kryptorchizmu ukončená do 18. mesiaca života. Cieľom
práce bola objektívna analýza veku pacientov, v ktorom sú operovaní na Klinike urológie FNsP Prešov.
Materiál a metódy: Retrospektívne sme zhodnotili súbor 305 pacientov operovaných pre kryptorchizmus na Klinike urológie
v Prešove v období od roku 2007 do 2014. V štúdii sme hodnotili medián veku v čase operácie, porovnávali sme medián
veku pacientov s jednostranným a závažnejším obojstranným kryptorchizmom a prípadnú zmenu mediánu veku
pacientov počas hodnoteného obdobia, či nedošlo k zlepšeniu situácie a včasnejšiemu odoslaniu pacientov na operačnú
liečbu v priebehu siedmich rokov. V danom súbore sme hodnotili aj medián veku pacientov s orchiektómiou. Sledovali
sme eventuálny výskyt TIN v odstránenom semenníku. Zároveň sme hodnotili počet jednostranných a obojstranných
orchiopexií, orchiektómií a počet peroperačných nálezov anorchie.
Výsledky: V súbore 305 pacientov bol medián veku v čase operácie 65 mesiacov. V prípade jednostranného kryptorchizmu
(251 pacientov) bol medián veku v čase operácie 60 mesiacov a pri klinicky významnejšom obojstrannom kryptorchizme
(54 pacientov) bol medián veku až 70 mesiacov. Celkovo bolo realizovaných 227 jednostranných orchiopexií,
52 obojstranných orchiopexií, 24x bola vykonaná orchiektómia a v 4 prípadoch sme nález hodnotili ako anorchiu. Histologickým
vyšetrením odstránených semenníkov sa nepotvrdila prítomnosť TIN. V štúdii neboli zaznamenané významné
rozdiely vo veku pacientov v čase operácie v priebehu jednotlivých rokov počas sledovaného obdobia. Len u 4 pacientov
bola vykonaná operácia do veku 18 mesiacov.
Záver: Práca poukazuje na výrazné oneskorenie načasovania operačnej liečby v porovnaní s platnými odporúčaniami. Pre
tieto nepriaznivé údaje plánujeme iniciovať úzku spoluprácu s pediatrami s cieľom zlepšiť situáciu v čo najkratšom čase.
kryptorchizmus nezostúpený semenník fertilita nádory semenníka
Klin. urol. 2015; 11 (3): 86-89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by