Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Srdcové zlyhávanie a riziko vzniku trombembolickej príhody
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Srdcové zlyhávanie (SZ), obzvlášť u hospitalizovaných pacientov, predstavuje zvýšené riziko trombembolickej (TE) príhody. Na problematiku TE choroby v prípade prvej hospitalizácie pre SZ, a to i podľa typu SZ – s redukovanou ejekčnou frakciou (REF), resp. so zachovanou ejekčnou frakciou (ZEF), sa zamerala analýza štúdie ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities). U pacientov zaradených do tejto dlhodobej štúdie boli okrem klinických nálezov stanovované i echokardiografické parametre. V štúdii bol sledovaný a vyhodnocovaný výskyt TE príhod vo vzťahu k SZ.
Do štúdie bolo zaradených 13 728 osôb, ktoré boli sledované 22 rokov, pričom u 2 696 (20 %) sa vyvinulo nové SZ a z nich u 729 osôb sa potvrdila TE choroba. Bola preukázaná asociácia SZ s výskytom TE príhod s relatívnym rizikom (RR) 3,13. V podskupine 7 588 osôb sledovaných priemerne 10 rokov sa preukázala podobná asociácia TE príhod so SZ-REF (RR – 5,53) ako i so SZ-ZEF (RR – 4,71). U 5 438 pacientov bez SZ, ale s echokardiografickými parametrami zvýšenia ľavokomorového relatívneho zhrubnutia steny a priemerného zhrubnutia steny ľavej komory, sledovaných počas 3,5 roka, boli tieto parametre taktiež v asociácii s rizikom výskytu TE príhod.
Novozistený syndróm srdcového zlyhávania oboch typov, či už s REF alebo so ZEF, ako i echokardiografické parametre ventrikulárnej remodelácie, významne a dlhodobo asociujú s rizikom vývoja TE príhod.

Heart failure and risk of thromboembolic event
Heart failure (HF), especially in hospitalized patients, poses an increased risk of thromboembolic (TE) events. The ARIC trial (Atherosclerosis Risk In Communities) focused on the issue of TE disease in the case of the first hospitalization for HF, for both, with reduced ejection fraction (REF) and HF with preserved ejection fraction (PEF). In addition to clinical findings, echocardiographic parameters were determined in patients enrolled in this long-term study. The study monitored and evaluated the occurence of TE events in relation to HF. In this study 13 728 patients were followed over 22 years – in 2 696 patients (20 %) a new HF was discovered and in 729 patients a new TE event happend. An association of HF with TE events, with hazard ratio (HR) 3.13 was found. In a group of 7 588 patients followed for a mean of 10 years a similar association of TE events with HF-REF (HR – 5.53) and with HF-PEF (HR – 4.71), and in 5 438 patients without HF but with echocardiographic parameters of increased left ventricular relative wall thickness and increased mean left ventricular wall thickness, followed for 3,5 years, were also associated with TE events.
Incident HF of both HF types (REF and PEF), as well as echocardiographic indicators of left ventricular remodeling, were associated greatly and for a long-time with increased risk for TE events.
Keywords: heart failure, echocardiography, left ventricular remodeling, venous thromboembolism
srdcové zlyhávanie echokardiografia ľavokomorová remodelácia trombembolické príhody
Interná med. 2021; 21 (9): 372-375
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by