Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou – diagnostika
Ján Murín, Marianna Vachalcová, Gabriel Valočík
Nový algoritmus diagnostického procesu, „HFA-PEFF algoritmus“, bol nedávno prezentovaný pri srdcovom zlyhávaní (SZ) so zachovanou ejekčnou frakciou (ZEF).Pozostáva zo 4 krokov:
Krok 1 (P: Predtestové zhodnotenie) sa vykoná v ambulancii a znamená zhodnotenie prítomnosti symptómov a prejavov SZ, zhodnocuje demografické a klinické údaje (obezitu, hypertenziu, diabetes, vyšší vek, predsieňovú fibriláciu), tiež diagnostické laboratórne testy, elektrokardiogram a echokardiografické vyšetrenie. Ak nie je prítomná nonkardiálna príčina dušnosti, tak prítomnosť SZ-ZEF predpokladáme, ak nájdeme normálnu ľavokomorovú ejekčnú frakciu, ak nie je prítomné valvulárne srdcové ochorenie alebo kardiálna ischémia a ak je prítomný aspoň jeden typický rizikový faktor pre SZ. Zvýšená sérová hladina nátriuretických peptidov podporuje diagnózu SZ-ZEF, ale normálna ich hladina diagnózu nevylučuje.
Krok 2 (E: Echokardiografické vyšetrenie a skóre sérových nátriuretických peptidov) vyžaduje vykonať kompletné echokardiografické vyšetrenie a vykonáva ho kardiológ. Vyšetruje rýchlosť pohybu mitrálneho prstenca vo včasnej diastole (é), plniaci tlak ľavej komory (LK) s použitím E/é, hodnotí volumový index ľavej predsiene, index masy LK, LK relatívnu hrúbku steny, rýchlosť trikuspidálnej regurgitácie, LK globálny longitudinálny systolický strain a sérovú hladinu nátriuretických peptidov. Veľké (2 body) a malé (1 bod) kritériá boli definované z týchto meraní. Ak je skóre ≥ 5 bodov, znamená to definitívne prítomnosť SZ-ZEF; ≤ 1 bod činí prítomnosť SZ-ZEF nepravdepodobnou. Intermediárne skóre (2-4 body) znamená nejednoznačnosť diagnózy o prítomnosti SZ-ZEF.
Krok 3 (F1: Funkčné vyšetrenie), ak je diagnostická nejednoznačnosť, vykonáva sa zaťažovým stres testom, ktorý sa hodnotí echokardiograficky alebo invazívnym hemodynamickým vyšetrením.
Krok 4 (F2: Finálna etiológia) sa odporúča na zhodnotenie možnej špecifickej príčiny SZ-ZEF alebo na zistenie alternatívnej príčiny SZ.

Heart failure with preserved ejection fraction – diagnostics
A new step-wise diagnostic process, the „HFA-PEFF diagnostic algorithm“ was presented in heart failure (HF) with preserved ejection fraction (pEF).
Step 1 (P = Pre-test assessment) is typically performed in the ambulatory setting and includes assessment for HF symptoms and signs, typical clinical demographics (obesity, hypertension, diabetes, elderly, atrial fibrillation), and diagnostic laboratory tests, electrocardiogram and echocardiography. In the absence of overt non-cardiac causes of breathlessness, HFpEF can be suspected if there is a normal left ventricular ejection fraction, no significant heart valve disease or cardiac ischaemia and at least one typical risk factor for HF. Elevated serum natriuretic peptides support, but normal levels do not exclude, a diagnosis of HFpEF.
Step 2 (E: Echocardiography and serum natriuretic peptide score) requires comprehensive echocardiography and is typically performed by cardiologist. Measures include mitral annular early diastolic velocity (é), left ventricular (LV) filling pressure estimated using E/é, left atrial volume index, LV mass index, LV relative wall thickness, tricuspid regurgitation velocity, LV global longitudinal systolic strain and serum natriuretic peptide levels. Maior (2 points) and minor (1 point) criteria were defined from these measures. A score ≥ 5 points implies definite HFpEF; ≤ 1 point makes HFpEF unlikely. An intermediate score (2-4 points) implies diagnostic uncertainty.
Step 3 (F1: Functional testing), due to previous uncertainty, is recommended with echocardiographic or invasive haemodynamic exercise stress tests.
Step 4 (F2: Final aetiology) is recommended to establish a possible specific cause of HFpEF or alternative explanations.
Key words: heart failure with preserved ejection fraction, diagnostics, echocardiography, serum natriuretic peptide
SZ-ZEF diagnostika echokardiografia sérové nátriuretické peptidy
Interná med. 2022; 22 (7-8): 309-314
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by