Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Stanovenie platnosti slovenskej verzie dotazníka kvality života Wisconsin Stone-QOL u pacientov s urolitiázou
Ján Švihra jr., KL Penniston, Igor Sopilko, Ján Švihra sr., Ján Ľupták
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Cieľ práce: WISQOL (Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire) je špecifický dotazník – nástroj zameraný na kvalitu života pacientov s urolitiázou. Cieľom práce bola validácia WISQOL do slovenského jazyka.
Materiál a metódy: WISQOL bol preložený a kultúrne adaptovaný do slovenského jazyka. Po pilotnej štúdii na 5 pacientoch sa uskutočnil spätný preklad. Po konzultácii s autormi pôvodného nástroja bola vyvinutá finálna slovenská verzia. Validácia bola realizovaná v skupine 125 respondentov: 80 pacientov s urolitiázou a 45 pacientov bez urolitiázy. Z prvej skupiny bola vypočítaná vnútorná konzistencia a spoľahlivosť opakovaného testu. Porovnaním skóre prvej a druhej skupiny bola vypočítaná diskriminačná platnosť. Výsledky boli spracované pomocou SPSS 24.0; hodnota p < 0,05 sa považovala za štatisticky významnú.
Výsledky: Z 80 pacientov s urolitiázou 52 pacientov dokončilo test a retest v intervale 2 týždne (medián veku 59 rokov; 25. – 75. percentil 50,3 – 66,8). Vnútorná konzistencia dotazníka bola vysoká (Cronbachova alfa = 0,94). Pearsonov koeficient pre spoľahlivosť opakovaného testu bol 0,91. Zo 45 pacientov bez urolitiázy vyplnilo dotazník 34 (medián veku 63,5 roka; 25. – 75. percentil 55,8 – 71). Preukázala sa diskriminačná platnosť nástroja, keď pri väčšine otázok a pri celkovom skóre dosiahli nižšie skóre (odpovedajúce horšej kvalite života) pacienti s urolitiázou ako pacienti bez urolitiázy, p < 0,0001.
Záver: Slovenská verzia WISQOL predstavuje validný, spoľahlivý a prísne špecifický nástroj na zisťovanie kvality života pacientov s urolitiázou. Dotazník je pripravený na použitie v bežnej klinickej praxi.

The Validation of the Slovak version of the Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire in Patients with Urolithiasis
Aims: WISQOL (Wisconsin Stone Quality of Life Questionnaire) is a disease-specific, health-related quality of life tool designed for patients living with kidney stones. The purpose of this study was to validate the tool into the Slovak language.
Material and methods: The WISQOL was translated and culturally adapted into the Slovak language. After a pilot study on 5 patients, a back-translation was performed. After consulting authors of the original tool, a final Slovak version was developed. For validation, a sample of 125 patients was included. The sample consisted of two groups – 80 stone formers and 45 non-stone patients. From the first group, the internal consistency and test-retest reliability were calculated. The comparison of the scores in the first and the second group allowed for the calculation of discriminant validity. The results were processed using SPSS 24.0; p-value <0.05 was considered statistically significant.
Results: Out of 80 stone formers, 52 patients completed the test and retest in 2 weeks (median age 59.00; 25th – 75th percentile 50.3 – 66.8). The internal consistency for the Questionnaire was high (Cronbach’s a = 0.94). Pearson’s coefficient for test-retest reliability was 0.91. Out of 45 non-stone patients, 34 (median age 63.5 years; 25th – 75th percentile 55.8 – 71.0) completed the Questionnaire. Discriminant validity was shown as stone formers scored lower on most questions and for the total score than no stone patients with p < 0.0001.
Conclusion: The Slovak version of the WISQOL is valid, reliable and strictly specific for stone-forming patients. It is ready to be used for health-related quality of life measurement in patients with urolithiasis.
Keywords: urolithiasis, quality of life, questionnaire, WISQOL
urolitiáza kvalita života dotazník WISQOL
Klin urol 2020; 16 (2-3): 78 – 83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by