Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
STEMI – Diagnostika a prednemocničná starostlivosť
Peter Kurray
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Prednemocničná fáza infarktu myokardu s eleváciami segmentu ST na EKG (STEMI) je obdobie od vzniku ťažkostí pacienta do hospitalizácie, čo je pravdepodobne najdôležitejšia fáza v diagnosticko-liečebnom algoritme týchto pacientov. Tu sa stanovuje pracovná diagnóza a začína liečba, tu sa rozhoduje o liečebnej stratégii a prípadnom spôsobe reperfúzie. Cieľom článku je oboznámiť odbornú verejnosť o niektorých zmenách v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) v manažmente pacientov so STEMI v prednemocničnej starostlivosti a zhodnotiť súčasné možnosti a problémy s takouto starostlivosťou na Slovensku, ako aj navrhnúť možné riešenia.

STEMI – Diagnosis and pre-hospital emergency care
The pre-hospital phase of ST-elevation myocardial infarction (STEMI) on ECG is the period from the onset of patient difficulties to hospitalization, which is probably the most important phase in the diagnostic and therapeutic algorithm of these patients. During this phase, a working diagnosis is determined, treatment begins, treatment strategy and possible reperfusion are decided. The purpose of this paper is to familiarise the professional public with certain changes in the recommendations of the European Society of Cardiology (ESC) regarding the management of STEMI patients in pre-hospital care, assess the current possibilities and problems with such care in S lovakia, as well as propose possible solutions.
Keywords: STEMI, reperfusion strategy, pre-hospital fibrinolysis, primary PCI
STEMI reperfúzna stratégia prednemocničná fibrinolýza primárna PCI
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 118-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by