Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
STEMI: možnosti reperfúznej liečby
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Podkladom infarktu myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI) je vo väčšine prípadov kompletný uzáver infarktu myokardu prislúchajúcej tepny (IKT). Základnou liečebnou stratégiou je preto reperfúzna terapia, ktorá umožní obnovenie prietoku v IKT a záchranu ohrozeného myokardu. Za predpokladu, že je realizovaná skúseným tímom a začatá včasne, je najefektívnejšou reperfúznou liečbou primárna perkutánna koronárna intervencia (PPKI). Súčasné odporúčania stanovujú maximálne oneskorenie od diagnózy STEMI do otvorenia IKT pomocou PPKI na 120 minút. Ak je predpoklad, že tento časový interval bude prekročený, treba aplikovať čo najskôr fibrinolytickú liečbu (FL). FL musí byť aplikovaná do 10 minút od diagnózy STEMI. V rámci farmakoinvazívneho postupu je potom pacient po podaní FL prevezený do kardiocentra, kde je podľa klinického efektu FL následne realizovaná invazívna diagnostika a intervenčná liečba (záchranná alebo rutinná). Kardiochirurgická revaskularizácia je indikovaná vzhľadom na zvýšenú operačnú mortalitu iba u malého percenta pacientov so STEMI.

STEMI: Possibilities of reperfusion treatment
The underlying cause of ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) is, in most cases, acute closure of the infarct related coronary artery (IRA). The basic treatment is therefore an immediate reperfusion therapy, which allows the restoration of the coronary artery blood flow and salvage of the jeopardized myocardium. Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) is the most effective reperfusion therapy, provided this procedure is performed by an experienced team, and it is initiated early. The current recommendations set the maximum delay from STEMI diagnosis to IRA opening with PPCI for 120 minutes. If it is assumed that this time interval is to be exceeded, fibrinolytic therapy (FL) should be applied as soon as possible. FL agent must be administered within 10 minutes from STEMI diagnosis. In the context of pharmacoinvasive approach, patients after FL are then transferred to a cardio-center, where invasive diagnosis and intervention treatment (according to fibrinolysis effects such as as rescue or routine) are subsequently performed. A bypass revascularization procedure is (due to its increased surgical mortality) indicated only 
in a small percentage of patients with STEMI.
Keywords: STEMI, revascularization therapy, primary percutaneous coronary angioplasty, fibrinolysis
STEMI revaskularizačná liečba primárna koronárna angioplastika fibrinolýza
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 125-129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by