Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Odporúčania
Štúdia kardiovaskulárnych a renálnych výsledkov s linagliptínom u pacientov s 2. typom diabetu mellitu (CARMELINA)
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Štúdia CARMELINA bola štvrtou publikovanou štúdiou s inhibítorom DPP-4 u pacientov s diabetom 2. typu. V porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami bolo do nej zaradených podstatne viac (62 %) diabetikov s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. Zaradenie týchto pacientov umožnili farmakokinetické vlastnosti skúšaného linagliptínu, ktoré umožňujú jeho podanie v ľubovoľnom štádiu chronickej obličkovej choroby. Štúdia splnila bezpečnostné požiadavky regulátorov. Primárny kardiovaskulárny kompozitný výsledok (kardiovaskulárna mortalita, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda) ani sekundárny renálny kompozitný výsledok sa významne nelíšili medzi skupinami s prídavnou liečbou linagliptínom alebo placebom. Ani incidencia hospitalizácie pre zlyhávanie srdca nebola signifikantne odlišná medzi porovnávanými skupinami, na rozdiel od jednej z predchádzajúcich štúdií, ktorá pozorovala zvýšené riziko týchto hospitalizácií pri liečbe saxagliptínom. Z mikrovaskulárnych výsledkov bolo pozorované významné zníženie progresie albuminúrie u pacientov liečených linagliptínom. Štúdia CARMELINA teda potvrdila kardiovaskulárnu aj renálnu bezpečnosť linagliptínu v širokom spektre diabetikov 2. typu s predchádzajúcim kardiovaskulárnym a/alebo renálnym ochorením.
 
Cardiovascular and renal microvascular outcome study with linagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus (CARMELINA)
The CARMELINA study was the fourth published study with a DPP-4 inhibitor in patients with type 2 diabetes. Compared to the previous studies, a considerably higher proportion (62%) of diabetics with eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 was included. The inclusion of these patients was enabled by the pharmacokinetic properties of tested linagliptin allowing its administration at any stage of chronic kidney disease. The study met the safety requirements of the regulators. Neither the primary cardiovascular composite outcome (cardiovascular mortality, non-fatal myocardial infarction or non-fatal stroke), nor the secondary renal composite outcome, did not significantly differ between the linagliptin or placebo-treated groups. The incidence of the hospitalizations for heart failure was also not significantly different between the compared groups, unlike in one of the previous studies, which observed an increased risk of these hospitalizations with saxagliptin. Among the microvascular outcomes, a significant reduction in the progression of albuminuria in patients treated with linagliptin was observed. Thus, CARMELINA confirmed the cardiovascular and renal safety of linagliptin in a wide range of patients with type 2 diabetes with prior cardiovascular and/or renal disease.
Keywords: type 2 diabetes treatment, DPP-4 inhibitors, linagliptin, CARMELINA
liečba diabetu 2. typu inhibítory DPP-4 linagliptín CARMELINA
Interná med. 2019; 19 (1): 33-36
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by