Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Štúdia SPRINT – dlhodobé výsledky
Ján Murín, Ľudovít Gašpar
Hypertenzia je dnes významným prediktorom predčasnej kardiovaskulárnej (KV) mortality vo svete i u nás. V klinickej štúdii SPRINT sa preukázala 27 % redukcia celkovej mortality v intenzívne liečenej podskupine chorých oproti tým v štandardne liečenej podskupine. Boli to dospelé osoby (≥ 50 rokov) s vysokým KV rizikom, ale len nediabetici a v čase skríningu mali systolický krvný tlak (TK) 130 – 180 mmHg. V intenzívne liečenom ramene boli cieľové hodnoty systolického TK < 120 mmHg a v ramene štandardnej liečby < 140 mmHg. V štúdii randomizovali 9 361 hypertonikov, 64,4 % bolo mužov a priemerný vek zaradených bol 68 rokov. Priemerné predĺženie života v intenzívne liečenej podskupine siahalo od 6 mesiacov po 3 roky: a) vo veku 50 rokov prežívanie bolo kalkulované na 37,3 roka v intenzívne liečenom ramene a na 34,4 roka v ramene štandardnej liečby – s rozdielom 2,9 roka a b) vo veku 65 rokov bolo prežívanie kalkulované na 24,5 roka (intenzívne rameno liečby) a na 23,3 roka (štandardné rameno liečby) – s rozdielom 1,1 roka. Intenzívne liečení hypertonici mali kalkulované prežívanie dlhšie oproti štandardne liečeným hypertonikom o 6 mesiacov až o 3 roky, podľa veku, v ktorom začali byť liečení.
 
SPRINT study – long-term benefit
Hypertension is today a leading contributor to premature cardiovascular (CV) mortality. SPRINT study showed us a 27% reduction of all-cause mortality in the subgroup of patients in the intensive treatment group. Randomized patients in this trial were non-diabetics with age ≥ 50 years and with high CV risk, and during screening period they had a systolic blood pressure (BP) between 130 and 180 mm Hg. In the intensive arm the systolic BP should be < 120 mm Hg and in the standard arm < 140 mm Hg. A total of 9361 hypertensive patients were randomized, 64.4% were males and a mean age of patients was 68 years. Mean survival benefits with intensive versus standard BP control ranged from 6 months to 3 years: a/ at age 50 years the estimated survival was 37.3 years with intensive treatment and it was 34.4 years with standard treatment - the difference 2.9 years and b/ at age 65 years was estimated survival 24.5 years (intensive treatment arm) and 23.3 years (standard treatment arm) – the difference 1.1 years. Hypertensive patients with intensive treatment had an estimated survival benefit longer of 6 months – 3 years in comparison with patients in the standard treatment arm.
Keywords: hypertension, intensive treatment of hypertension, all-cause mortality
hypertenzia intenzívna liečba hypertenzie celková mortalita
Interná med. 2020; 20 (4): 163-164
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by