Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Suboptimálna liečebná odpoveď u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty a prítomnosťou zostrihového variantu androgénového receptora AR-V7 liečených abiraterónom a enzalutamidom
Ján Kliment, Katarína Baluchová, Marián Grendár, Boris Eliáš, Roman Mráz, Peter Čech, Klaudia Holečková, Ján Kliment Jr., Henrieta Drobková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Cieľ: Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi prítomnosťou zostrihového variantu 7 androgénového receptora (AR-V7) v cirkulujúcich nádorových bunkách (CTC) a účinnosťou liečby inhibítormi androgénových receptorov abiraterónom a enzalutamidom u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (mKRKP).
Materiál a metódy: V 104 vzorkách periférnej krvi u pacientov s mKRKP boli izolované CTC pomocou AdnaTest® kitu. Prítomnosť AR-V7 bola stanovená po reverznej transkripcii mRNA na cDNA pomocou polymerázovej reťazovej reakcie a následne bola overená Sangerovou sekvenáciou. Hodnoty prostatického špecifického antigénu (PSA) boli namerané pred začatím liečby a v určitých časových intervaloch počas trvania liečby abiraterónom alebo enzalutamidom. Na porovnanie miery odpovede PSA na podávanú liečbu v jednotlivých skupinách pacientov bol použitý dvojvýberový test rovnosti proporcií s korekciou.
Výsledky: Z celkového vyhodnoteného súboru 75 mužov, sme u 36 mužov (48 %) detegovali prítomnosť CTC. Prítomnosť AR-V7 sme v CTC zistili u 10 pacientov (27,78 %). Pri posudzovaní miery odpovede PSA na podávanú liečbu sme zistili, že v skupine pacientov bez detegovaných CTC je relatívny počet pacientov s poklesom PSA ≥ 50 % štatisticky významne vyšší v porovnaní so skupinou pacientov s detegovanými CTC a v nich prítomným AR-V7 (p = 0,004).
Záver: Výsledky štúdie poukazujú, že prítomnosť AR-V7 v CTC má vplyv na účinnosť terapie abiraterónom a enzalutamidom u pacientov s mKRKP.

Suboptimal response in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer and presence of the androgen receptor splice variant AR-V7 treated with abiraterone and enzalutamide
Objective: The study aimed to evaluate the association between the presence of the androgen receptor splice variant 7 (AR-V7) in circulating tumour cells (CTC) and the efficacy of androgen receptor inhibitors abiraterone and enzalutamide in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
Material and methods: CTC were isolated using the AdnaTest® kit in 104 samples of peripheral blood from patients with mCRPC. The presence of AR-V7 was determined after reverse transcription of the mRNA into cDNA by a polymerase chain reaction and subsequently verified by Sanger sequencing. Levels of prostate-specific antigen (PSA) were measured before treatment at regular intervals during treatment with abiraterone or enzalutamide. A 2- sample test for equality of proportions with continuity was used to compare the rate of best PSA response to treatment between individual groups of patients.
Results: In the overall evaluated cohort of 75 men, we detected the presence of CTC in 36 men (48%). We found the presence of the AR-V7 in CTC in 10 patients (27.78%). When we examined the best PSA response to treatment, we found that the relative number of patients with the PSA decrease ≥ 50% was statistically significantly higher in the group of patients without detected CTC compared to the group of patients with detected CTC expressing the AR-V7 (p=0.004).
Conclusion: The study results indicate that the presence of the AR-V7 in CTC affects the efficacy of treatment with abiraterone and enzalutamide in patients with mCRPC.
Keywords: prostate cancer, circulating tumour cells, androgen receptor splice variant AR-V7, abiraterone, enzalutamide
karcinóm prostaty cirkulujúce nádorové bunky zostrihový variant androgénového receptora AR-V7 abiraterón enzalutamid
Klin urol 2020; 16 (1): 6 – 12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by