Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné experimentálne a klinické perspektívy v diagnostike mnohopočetného myelómu a waldenströmovej makroglobulinémie
Adriena Sakalová, Mikuláš Hrubiško
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
V posledných troch desaťročiach nastal výrazný vzostup malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, predovšetkým skupiny nehodgkinových malígnych lymfómov (NHL) a mnohopočetného myelómu (MM). V USA je ročná incidencia NHL 13 - 19,6/ 100 000 obyvateľov, MM 4 - 9/100 000 pri bielej rase (pri čiernej je o polovicu vyšší s miernou prevahou u mužov). MM je druhý najčastejší zhubný hematologický proces. Waldenströmova makroglobulinémia (WM) je naproti tomu veľmi zriedkavá s výskytom iba 0,3/100 000, ale jej prognóza je vážna pre krvácavé infekčné komplikácie a pre hyperviskózny syndróm. WM a MM sa zaraďujú do skupiny malígnych gamapatií, pre WM je charakteristická sekrécia monoklonového proteínu (paraproteínu) IgM, pre MM paraproteínu IgG, IgA, zriedka IgM, IgD, IgE alebo paraproteínu ľahkých reťazcov. MM a WM sú napriek zavedeniu intenzívnej liečby nevyliečiteľnými, ale liečiteľnými procesmi, ak sa včas diagnostikujú. Súčasné molekulovogenetické a cytogenetické poznatky doplnili zložitú patogenézu ochorení a poukazujú na význam epigenetických faktorov pri ich vzniku (tzv. somatickej mutácie). V štúdii sa podávajú aj stručné informácie o nových poznatkoch a perspektívach (sledovanie sekvencie nukleotidov genómu, microRNA a ďalšie), ktoré poukazujú na riziká progresie MGUS do MM (asymptomatickej alebo symptomatickej formy), resp. do WM. Zaviedla sa molekulová klasifikácia, významná pre stratifikáciu nových liečebných postupov a pre zlepšenie prognózy ochorení.
mnohopočetný myelóm - včasná diagnostika molekulovogenetické poznatky Waldenströmova makroglobulinémia - včasná diagnostika MGUS - prekurzorové ochorenie MM
Interná med. 2011; 11 (11): 477-481
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by