Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Súčasné možnosti liečby bronchiálnej astmy
Eva Rozborilová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Bronchiálna astma je chronické respiračné ochorenie, ktoré postihuje 1 – 8 % populácie. Cieľom práce je poukázať na najnovšie odporúčania vo farmakologickej liečbe podľa GINA 2017. Základom zostáva protizápalová kortikosteroidná inhalačná liečba, ktorá sa podáva v monoterapii alebo v kombinácii s dlhodobými β2 sympatikomimetikami. V liečbe postupujeme krokovo, pridávaním ďalších liekov pri pravidelnom hodnotení účinnosti liečby, správnej inhalačnej techniky a adherencie pacienta na liečbu. O úspechu terapie rozhoduje správne zvolená liečba a liečebný postup by mal byť volený individuálne. Budúcnosť liečby môžeme očakávať v spresnení fenotypizácie jednotlivých astmatických pacientov, čo umožní liečbu individualizovať.

Current treatment options for bronchial asthma
Bronchial asthma is a chronic respiratory disease that affects 1-8% of the population. In this article we would like to point out to the latest recommendations in pharmacological treatment according to GINA 2017. The basis of the asthma treatment is anti-inflammatory effect of inhaled corticosteroids, administered in monotherapy or in combination with long-term beta andrenergics. In the treatment, we proceed step by step by adding other drugs in regular evaluation of the effectiveness of the treatment, proper inhalation technique and patient adherence to therapy. The success of the treatment depends on the optimally chosen therapy while the treatment should be provided individually. The future of asthma treatment can be expected to refine the phenotyping of individual asthmatic patients leading to proper treatment individualisation.
Keywords: bronchial asthma, asthma management, asthma treatment
bronchiálna astma manažment astmy liečba astmy
Interná med. 2019; 19 (5): 199-202
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by