Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Súčasné postavenie scintigrafie skeletu pomocou bisfosfonátov značených rádioaktívnym technéciom (99mTc-MDP, 99mTc-HDP) v diagnostike kostných metastáz pri karcinóme prostaty
Hubert Poláček, František Trudič, Daniel Evin, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Prehľadový článok zhŕňa základné poznatky o historicky veľmi dobre etablovanej metóde nukleárnej medicíny, ktorá dodnes patrí k najviac indikovaným zobrazovacím vyšetreniam pri karcinóme prostaty. Stručne vysvetľuje problematické aspekty výstupov scintigrafie, ako je ťažká kvantifikovateľnosť lézií, nízka špecificita, nesprávna negativita pri lytických/dreňových léziách, supersken a flare fenomén. Prezentuje posuny v klinických odporúčaniach, metódy dané 
pokrokmi prediktívnych modelov, alternatívnych zobrazovacích metód a vývojom nových liečebných postupov hlavne pre terminálne kastračne rezistentné metastatické štádium ochorenia. Miera akumulácie používaných osteotropných rádiofarmák (bisfosfonátov označených 99mTc) väčšinou dobre odráža biologickú agresivitu lézií a rozsah postihnutia skeletu je úmerný riziku závažných komplikácií, ktoré bývajú s kostnými metastázami spojené. V pokročilých štádiách ochorenia, ktoré sú stále časté, prinášajú klasické scintigrafické výstupy väčšinou dostatočnú zobrazovaciu informáciu pre rozhodovanie o terapii. Preto u väčšiny pacientov s kostnými metastázami nie je potrebné nahradiť metódu iba mierne presnejšími, avšak významne drahšími MR alebo PET/CT alternatívami, odporúčanými predovšetkým v restagingu pôvodne lokalizovaného ochorenia, prípadne na lepšiu špecifikáciu nejednoznačných výstupov konvenčnej scintigrafie skeletu.

Current role of bone scintigraphy with technetium labelled bisphosphonates (99mTc-MDP, 99mTc-HDP) in the 
diagnostics of bone metastases in prostate cancer
The basic information about a well-established nuclear medicine imaging method, still frequently indicated in prostate cancer, is presented in the review sk_article. Problematic aspects of the bone scintigraphy outcomes are explained, i.e. impracticable image quantification, low specificity, false negativity in lytic/marrow lesions, superscan and flare response phenomenon. The article presents the shifts in the clinical recommendations for bone scintigraphy which result from the advance of predictive modelling studies, new generation imaging techniques and the trials of the new treatments especially in the metastatic castration resistant stage of the disease. The accumulation rate of the bone-seeking radiopharmaceuticals (bisphosphonates labelled with 99mTc reflects well the biological aggressiveness of metastatic lesions, while the fraction of the affected skeleton is proportional to the risk of severe complications and bone events. In the advanced stages of the disease, which are still common, classic bone scintigraphy findings are usually sufficient to guide the treatment. Therefore, the bone scintigraphy does not need to be replaced by more accurate but significantly more expensive MRI and PET/CT methods in most clinical settings. New generation imaging methods are nowadays recommended for the localization of recurrence after the treatments with curative intent, or to better specify the equivocal bone scintigraphy findings.
Keywords: prostate cancer, bone scintigraphy, bone metastases, staging, restaging, follow-up, treatment response
karcinóm prostaty scintigrafia skeletu kostné metastázy staging restaging follow-up liečebná odpoveď
Klin urol 2018; 14 (3): 100 – 109
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by