Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Uroonkológia
Súčasný pohľad na karcinóm penisu
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Incidencia karcinómu penisu v Európe sa pohybuje v rozmedzí 0,9 až 2,1 prípadu na 100 000 osôb ročne. Karcinogenéza je spojená s infekciou vírusom ľudského papilómu (HPV) a s chronickým zápalom. Až 95 % prípadov karcinómu penisu histologicky predstavuje skvamocelulárny karcinóm (SCC), ktorého početné podtypy majú rôzne klinické priebehy. Chronický zápal predkožky spôsobený fimózou alebo lichen sclerosus je často spojený s SCC penisu. Cirkumcízia znižuje riziko SCC (miera rizika: 0,33). Chirurgické riešenie maximálne šetriace orgán s bezpečnostnými okrajmi nie viac ako niekoľko milimetrov je v súčasnosti terapeutickým štandardom. Miestna recidíva, ak sa objaví, môže byť ešte ďalej lokálne liečená s kuratívnym zámerom. Lokálna rádioterapia (RT) môže byť použitá v počiatočných štádiách SCC penisu. Lymfogénne metastázy sa musia liečiť radikálnou lymfadenektómiou (LAD) a adjuvantnou chemoterapiou (CHT). Pacienti s klinicky nezväčšenými inguinálnymi lymfatickými uzlinami (LU) však tiež vyžadujú invazívne stanovenie štádia ich postihnutia v dôsledku vysokej pravdepodobnosti prítomnosti lymfogénnych mikrometastáz. SCC penisu je liečiteľný vo všetkých počiatočných štádiách pri využití primeraných terapeutických prostriedkov, ale prognóza závisí hlavne od správneho manažmentu regionálnych (najmä inguinálnych) LU. V mnohých krajinách sa liečba tohto zriedkavého ochorenia už centralizovala. V článku sú zhrnuté súčasné poznatky o ochorení a stratégii manažmentu SCC penisu s cieľom zdôrazniť zložitosť tejto problematiky a ukázať, že oneskorené alebo nesprávne liečenie môže postihnutého jedinca ohrozovať na živote.
 
Current view of penile cancer
The incidence of penile cancer (PeC) in Europe lies in the range of 0.9 to 2.1 cases per 100 000 persons per year. Carcinogenesis is associated with human papilloma virus (HPV) infection and with chronic inflammation. 95 % of cases of PeC are accounted for squamous cell carcinoma (SCC), whose numerous subtypes have different clinical courses. Chronic preputial inflammation due to phimosis or lichen sclerosus is often associated with PeC. Circumcision lowers the risk of penile cancer (hazard ratio: 0.33). Maximally organ – preserving surgery with safety margins of no more than a few millimeters is the current therapeutic standard, because a local recurrence, if it arises, can still be treated locally with curative intent. Local radiotherapy (RT) can be performed in early stages. Lymphogenic metastasis must be treated with radical lymphadenectomy (LAD) and adjuvant chemotherapy (CHT). Patients with clinically unremarkable inguinal lymph nodes (LNs), nonetheless, need invasive lymph node staging because of the high rate of lymphogenic micrometastasis. PeC is curable in all early stages with the appropriate treatment, but its prognosis depends crucially on the proper management of the regional (especially inguinal) LNs. In many countries, the treatment of this rare disease entity has already been centralized. This article summarizes the current knowledge of the disease and the management strategies for penile cancer. The aim of this paper is to highlight the complexity of this cancer and to show that delayed or incorrect treatment can be life – threatening.
Keywords: penile cancer, etiopathogenesis, diagnosis, therapy
karcinóm penisu etiopatogenéza diagnóza liečba
Klin urol 2019; 15 (1): 12 – 18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by