Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Systémová AL amyloidóza ako prvý prejav mnohopočetného myelómu – kazuistika
Monika Brunclíková, Matúš Ščúr, Tomáš Šimurda, Michal Kalman, Simona Horná, Ingrid Škorňová, Renáta Michalová, Jan Hudeček, Rudolf Hyrdel, Ján Staško
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Amyloidóza je systémové alebo orgánovo limitované progresívne ochorenie s veľmi pestrou a individuálne značne rozdielnou klinickou manifestáciou, podmienené depozíciou nerozpustných degradačných produktov niektorých proteínov. V tkanivách vznikajú agregáty bielkovinových substancií nazývaných amyloid. Na začiatku ochorenia môže byť klinická symptomatológia nešpecifická v podobe slabosti, malátnosti či zníženej chuti do jedla. Diagnóza ochorenia je často stanovená neskoro, keď dôjde k závažnému poškodeniu životne dôležitých orgánov. Preto je včasná diagnostika s vyhodnotením rozsahu postihnutia tkanív kľúčovým faktorom v úspešnom manažmente pacientov s amyloidózou. Hlavnou náplňou predloženého článku je poskytnúť stručný prehľad o uvedenom ochorení, rozmanitosti jeho klinickej manifestácie, diagnostiky a možnostiach jeho manažmentu. Väčšiu pozornosť venujeme systémovej AL amyloidóze. Uvádzame kazuistiku nášho pacienta s touto formou amyloidózy, ktorou chceme poukázať na význam interdisciplinárnej spolupráce pri diagnostike a liečbe ochorenia.

Systemic AL amyloidosis as the first manifestation of multiple myeloma – case study
amyloidosis is a systemic or organ-limited progressive disease with a very diverse and individually varied clinical manifestation due to the deposition of insoluble degradation products of some proteins. In tissues, aggregates of proteinaceous substances called amyloid are formed. At the beginning of the disease, the symptoms may be non-specific in the form of weakness, malaise, or decreased appetite. The diagnosis of the disease is often made late when severe damage to vital organs occurs. Therefore, early diagnosis with an evaluation of the extent of tissue involvement is a key factor in the successful management of patients with amyloidosis. The main purpose of the presented article is to provide a brief overview of the disease, the diversity of its symptoms, diagnostics and possibilities of its management. We pay special attention to systemic AL amyloidosis. We present a case report of our patient with this form of amyloidosis reflecting the importance of interdisciplinary cooperation in the diagnosis and treatment of the disease.
Keywords: systemic amyloidosis, AL amyloidosis, multiple myeloma
systémová amyloidóza AL amyloidóza mnohopočetný myelóm
Interná med. 2021; 21 (7-8): 351-355
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by