Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Tehotnosť a pôrod u žien s vyšším vekom
K. Plank, E. Lacková, E. Koričanská
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Biologicky optimálny vek na plánovanie tehotnosti je medzi 20. a 35. rokom života ženy. Tento optimálny vek závisí najmä od parity, pôrodníckej anamnézy a celkového zdravotného stavu ženy. Po 35. roku života postupne stúpa štatistický výskyt komplikácií ako ektopická tehotnosť, spontánne aborty, predčasné pôrody, chromozómové abnormality, vrodené vývojové chyby, placenta praevia, preeklampsia, gestačný diabetes. Vzhľadom na uvedené sa zvyšuje i výskyt komplikácií pri pôrode so zvýšenou frekvenciou ukončenia tehotnosti a pôrodu cisárskym rezom v tejto vekovej skupine rodičiek. Všetky tieto skutočnosti sa odrážajú vo výsledkoch perinatálnej a maternálnej morbidity a mortality. Autori sa v práci venujú definícii a terminológii neskorého materstva a dôvodmi odsunu materstva do vyššieho veku. Pre rozhodnutie sú významné psychologické, sociálno-demografické, náboženské, zdravotné, ekonomické faktory, prípadne ich kombinácia. Následkom odsunu materstva do posledných rokov fertilného obdobia klesá priemerný počet detí v rodine vyjadrený poklesom ukazovateľa fertility rate, ktorý sa vo vyspelých krajinách pohybuje hlboko pod hodnotou 2.

PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN AT A HIGHER AGE
The biologically optimal age for pregnancy planning seems to be between the 20 to 35th year of life of a woman. This optimal age depends mainly on parity, maternal history and general health of a woman. After the 35th year of life, there is an increased incidence of complications such as ectopic pregnancy, spontaneous abortion, premature birth, chromosomal abnormalities, congenital disorders, placenta praevia, preeclampsia, gestational diabetes. The incidence of birth complications is increasing as well as the percentage of Caesarean sections in this group of women. All these facts reflect in the results of perinatal and maternal morbidity and mortality. The result of postponing maternity to the last years of the fertile period is a decreased number of children in the family, decreased fertility rate, which is well below 2.0 in the developed countries.
Keywords: biological age, spontaneous abortion, chromosomal abnormalities, congenital disorders, fertility rate
biologický vek spontánne aborty chromozómové abnormality vrodené vývojové chyby fertility rate
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 4 – 9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by