Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Terapia metformínom je asociovaná s nižšími hladinami vitamínu B12
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Pozadie problému a cieľ štúdie: Klinický deficit vitamínu B12 vedie k megaloblastovej anémii a/alebo neurologickej a psychiatrickej manifestácii. Nie je zriedkavá ani oligosymptomatologická manifestácia deficitu vitamínu B12. V praxi sa častejšie stretávame s prejavmi subklinického deficitu vitamínu B12, pri ktorom chýbajú odporúčania, kedy iniciovať substitučnú terapiu. Metformín je liekom prvej voľby v liečbe diabetu mellitu 2. typu (DM 2). Kobalamínový deficit indukovaný metformínom (MICD) vzniká pravdepodobne v dôsledku malabsorpcie vitamínu B12 v tenkom čreve. Metformín tiež interferuje s utilizáciou kyseliny listovej, pričom presný mechanizmus jeho vplyvu na hladinu kyseliny listovej nie
je doposiaľ presne objasnený.
Cieľom tejto štúdie bolo porovnať hladiny vitamínu B12, kyseliny listovej a homocysteínu u pacientov s DM 2 liečených metformínom a u diabetikov s iným typom antidiabetickej liečby.
Výsledky: U 97 pacientov s DM 2 (51 liečených a 46 nikdy neliečených metformínom) hospitalizovaných na IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach sme vykonali prierezovú štúdiu. Hladiny vitamínu B12 u pacientov liečených metformínom boli signifikantne nižšie v porovnaní s pacientmi, ktorí metformínom liečení neboli (201,2 ± 125,8 vs 302,7 ± 167,4 pmol/l, p < 0,001). Hladiny kyseliny listovej mali pacienti liečení metformínom štatisticky významne nižšie v porovnaní s kontrolnou skupinou (12,8 ± 6,7 vs 16,9 ± 8,2 nmol/l, p = 0,01). Hladiny homocysteínu boli signifikantne vyššie v skupine liečenej metformínom v porovnaní s pacientmi, ktorí metformínom liečení neboli (19,5 ± 8,2 s 16,2 ± 5,9 μmol/l, p = 0,04). Trvanie liečby metformínom signifikantne inverzne korelovalo s hladinami vitamínu B12 (r = –0,483, p = 0,0005). Táto korelácia bola prítomná aj v podskupine pacientov liečených kratšie ako 5 rokov (r = –0,404,
p = 0,03), pričom u pacientov liečených dlhšie ako 5 rokov korelácia nebola signifikantná (r = –0,044, p = 0,86). Liečba metformínom zvyšovala riziko deficitu vitamínu B12 9,17-násobne (OR 9,17; 95 % CI 1,95 – 42,94, p = 0,003) v porovnaní s pacientmi, ktorí neboli liečení metformínom.
Záver: Pozorovania zníženej priemernej hladiny vitamínu B12 a zvýšeného výskytu deficitu vitamínu B12 u diabetikov liečených metformínom naznačujú potrebu cieleného skríningu deficitu vitamínu B12 v populácii pacientov s DM 2.
vitamín B12 deficit metformín diabetes mellitus 2. typu homocysteín
Interná med. ; 15 (2): 79-83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by