Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Testosterón a jeho úloha v predikcii patologického stavu po radikálnej prostatektómii u pacientov s karcinómom prostaty
Henrieta Drobková, Jana Jurečeková, Marián Grendár, Ján Kliment Jr., Erika Halašová, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Cieľ: Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi hladinou celkového sérového testosterónu u pacientov s karcinómom prostaty pred radikálnou prostatektómiou a patologickým Gleasonovým skóre a patologickým štádiom.
Materiál a metódy: Predoperačné hladiny celkového cirkulujúceho testosterónu sme merali pomocou chemiluminiscenčnej metódy vo vzorkách periférnej krvi u 201 slovenských pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých pacientov bol uvedený vek a na základe viacerých typov vyšetrení sme tiež hodnotili ďalšie predoperačné a pooperačné (patologické Gleasonovo skóre a patologické štádium) údaje/prognostické faktory. Na zisťovanie potenciálnych súvislostí z hľadiska využitia celkového testosterónu ako možného prediktora patologického Gleasonovho skóre a patologického štádia sme použili multinomiálnu logistickú regresiu.
Výsledky: U mužov s karcinómom prostaty sme zistili vysokosignifikantnú asociáciu medzi vekom a hladinou celkového predoperačného testosterónu (hodnota p = 0). Výsledky poukázali tiež na skutočnosť, že celkový sérový testosterón (ako samostatný prediktor ani v kombinácii s inými predoperačnými prognostickými faktormi – hladina PSA v periférnej krvi, klinické štádium a Gleasonovo skóre z biopsie) nie je štatisticky signifikantným prediktorom patologického Gleasonovho
skóre ani patologického štádia.
Záver: Napriek tomu, že testosterón zohráva dôležitú úlohu v karcinogenéze prostaty, celkový sérový testosterón nebol v populácii slovenských mužov štatisticky signifikantným prediktorom patologického Gleasonovho skóre ani patologického štádia.
karcinóm prostaty celkový sérový testosterón patologické Gleasonovo skóre patologické štádium vek
Klin urol 2017; 13 (1): 21 – 25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by