Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Transobturatórna páska v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien
1Martin Romančík, 1Peter Weibl, 2Viera Labudová, 1Ivan Lutter, 1Milan Obšitník, 3Frederico Goncalves
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Cieľ: Porovnať včasné výsledky implantácie transobturatórnej pásky (TOT) u pacientok so stresovou inkontinenciou moču (SUI) stratifikovaných podľa Valsalvovho únikového tlaku (VLPP), identifikovať signifikantné a nezávislé signifikantné prognostické faktory implantácie transobturatórnej pásky. Materiál a metódy: 97 pacientok po implantácii TOT, operované v období 03/2004-09/2007. Vstupné kritériá: urodynamická SUI, vylučujúce kritériá: hyperaktívny alebo hypoaktívny detruzor, neurogénna porucha močenia, prolaps panvových orgánov, signifikantné postmikčné rezíduum (viac ako 40 ml). U pacientok sa sledovali nasledovné predoperačné parametre: VLPP, objektívny únik moču (PWT1), kvalita života (IQOL1), vek, BMI, počet pôrodov, predchádzajúce antiinkontinenčné operácie, hysterektómia (HYE) a symptomatológia OAB. Na základe predoperačných hodnôt VLPP boli pacientky stratifikované do 2 skupín: pacientky s nižšími hodnotami VLPP (≤ 60cm H2O) a pacientky s vyššími hodnotami VLPP (> 60 cm H2O). Pri implantácii TOT sa použili dva typy pások (vstrebateľná a nevstrebateľná). Šesť mesiacov po operácii sa znovu objektivizoval únik moču (PWT2), posúdila kvalita života (IQOL2) a zhodnotili komplikácie liečby. Na základe pooperačného úniku moču boli pacientky rozdelené do dvoch hlavných skupín: vyliečené (PWT2 ≤ 2 g) a nevyliečené (PWT2 > 2 g). Výsledky: Pacientky s nižšími hodnotami VLPP mali signifikantne nižšiu vyliečenosť ako pacientky s vyššími hodnotami VLPP (43,8 % oproti 81,5 %, p < 0,001, v tomto poradí). Relatívne riziko nevyliečenia bolo u pacientok s nižšími hodnotami VLPP 5,68-krát vyššie ako u pacientok s nižšími hodnotami VLPP. Univariačná logistická regresná analýza identifikovala ako signifikantné prognostické faktory pre vyliečenie PWT1, vek, VLPP, IQOL1, typ TOT a HYE. Multivariačná logistická regresná analýza z týchto signifikantných prognostických faktorov identifikovala ako nezávislé len PWT1 a typ TOT. Plocha pod ROC krivkou multivariačného modelu PWT1 + typ TOT a modelu VLPP + typ TOT je porovnateľná (0,89627 a 0,84129, v tomto poradí). Záver: Nízka hodnota VLPP predstavuje signifikantný rizikový faktor pre nevyliečenie po implantácii TOT. Použitie vstrebateľnej TOT signifikantne zvyšuje riziko nevyliečenia.
transobturatórna páska Valsalvov únikový tlak močová inkontinencia prognostické faktory
Klin. urol. 2009; 5 (1): 25-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by