Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Tréning svalov panvového dna vzhľadom na intenzitu cvičenia u žien so stresovou inkontinenciou moču
Magdaléna Hagovská, Peter Urdzík, Ján Švihra
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Východiská: V súčasnosti neexistuje dostatok štúdií, ktoré by objektivizovali a hodnotili efekt inovatívnych fyzioterapeutických programov a ich intenzitu so zameraním na zmiernenie symptómov úniku moču. Cieľom bude zmena frekvencie epizód inkontinencie moču (IEF), redukcia symptómov stresovej inkontinencie moču (SUI) a vzťah symptómov SUI k sile a vytrvalosti svalov panvového dna, k veľkosti urogenitálneho hiátu (HA) počas Valsalvovho manévra v cm2 hodnoteného 3D USG, kvalita života a stav problémov s močením (Patient Global Impression – PGI-I) po 12 týždňoch liečby.
Metódy: Randomizovaná intervenčná paralelná štúdia. Pacienti budú zaradení v pomere 1 : 1 do skupiny A
a B použitím jednoduchej softvérovej randomizácie podľa nepárneho a párneho poradového čísla pacientky. Dĺžka trvania intervencie bude 12 týždňov. Skupina A – intenzívne cvičiaca 5-krát týždenne po 30 minút, 5-krát
s edukáciou fyzioterapeuta, následne pokračovanie v domácom prostredí. Skupina B – nízko intenzívne cvičiaca 2-krát týždenne po 15 minút, 5-krát s edukáciou fyzioterapeuta, následne pokračovanie v domácom prostredí.
Diskusia: Protokol štúdie prezentuje východiská a dizajn randomizovania intervenčnej paralelnej štúdie so sledovaním efektu vysokej a nízkej intenzity tréningu svalov panvového dna so stabilizačným cvičením u žien
so stresovou inkontinenciou moču s využitím 2D/3D USG. Štúdia poukazuje na aktívny prístup v liečbe prostredníctvom cvičenia.

Pelvic floor muscle training regarding the intensity of exercising in women with stress urinary incontinence
Background: There is currently not enough research to evaluate the effect of pelvic floor muscle training with stabilization exercises of high and low intensity in women with stress urinary incontinence. The objective of the study will be to evaluate the effect of this intervention by assessing the change in incontinence episode frequency (IEF), symptoms of stress urinary incontinence (SUI) and relation to performance and endurance of pelvic floor muscles, hiatal area (HA, in cm2) during the Valsalva manoeuvre, assessed by 3D ultrasound (USG), incontinence quality of life (I-QoL) and Patient Global Impression of Improvement (PGI-I) score over 12 weeks of treatment.
Methods/Design: Using a randomized interventional parallel study, patients will be assigned equally to Groups A and B using simple software randomization according to odd and even patient sequence numbers. The duration of the intervention will be 12 weeks. Group A comprises intensive exercise five times a week for 30 minutes a day, the first five times with a physiotherapist and then continuing at home. Group B comprises low-intensity exercise twice a week for 15 minutes per day, the first five times with a physiotherapist and then continuing at home. Data will be collected for both groups before the intervention and after 12 weeks.
Discussion: The study protocol presents the starting points, design and randomizing of an interventional parallel study to monitor the effect of high- and low-intensity pelvic floor muscle training in women with SUI using 2D/3D USG. The study points to an active approach in treatment through exercise.
Keywords: pelvic floor exercise; stress urinary incontinence; ultrasound
cvičenie panvového dna stresová inkontinencia moču ultrazvuk
Klin urol 2020; 16 (2-3): 84 – 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by