Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
účinok metformínu v závislosti od genetického pozadia pacientov s diabetom mellitom 2. typu
Mária Fabianová, Martin Javorský, Lucia Klimčáková, Zbynek Schroner, Eva Babjaková, Pavol Pobeha, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2012
Metformín je podľa medzinárodných odporúčaní liekom prvej voľby v liečbe diabetu mellitu 2. typu. Interindividuálna variabilita terapeutickej odpovede na metformín nie je zanedbateľná a môže byť podmienená jeho farmakokinetikou a farmakodynamikou, ktoré sú ovplyvnené negenetickými aj genetickými faktormi. Z negenetických faktorov sú to hlavne choroby pečene, obličiek a gastrointestinálna tolerancia metformínu. Z genetických faktorov sa najviac študuje vplyv jednonukleotidových polymorfizmov (single nucleotide polymorphism – SNP) na terapeutickú účinnosť metformínu. V tomto článku sa venujeme prehľadu literatúry, ktorá sledovala asociácie rozličných polymorfizmov na farmakokinetiku a farmakodynamiku metformínu a následne aj na glykemickú kompenzáciu. V tejto oblasti boli vykonané iba nepočetné štúdie a ich doterajšie výsledky sú protirečivé. Z génov ovplyvňujúcich farmakokinetiku metformínu boli zistené asociácie SNP SLC22A1, SLC22A2 a SLC47A1 s účinkom metformínu na glykemickú kompenzáciu. Možno očakávať, že v blízkej budúcnosti farmakogenetické štúdie svojimi výsledkami môžu prispieť k personalizácii liečby pacientov s diabetom mellitom 2. typu v závislosti od ich genotypu.
diabetes mellitus 2. typ metformín jednonukleotidové polymorfyzmy farmakokinetiká farmakodynamik
Interná med. 2012; 12 (9): 455-458
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by