Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Ulipristalacetát a embolizácia uterinných artérií v liečbe myómov maternice
M. Redecha, P. Papcun, M. Mižičková, V. Javorka, S. Redechová, M. Križko ml., I. Hollý, M. Gábor, M. Foltín, J. Záhumenský, K. Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN
Cieľ práce: Porovnávali sme dva terapeutické prístupy pri liečbe symptomatických
myómov maternice (embolizácia uterinných artérií a užívanie ulipristalacetátu).
Materiál a metódy: Od januára 2013 do apríla 2016 sme 80 pacientok vhodných na
konzervatívnu liečbu symptomatických myómov maternice randomizovali do dvoch
skupín po 40 žien. V prvom ramene sme vykonali embolizáciu uterinných artérií
a v druhom sme pacientky liečili 3 mesiace dávkou 5 mg ulipristalacetátu. Pacientky
sme následne sledovali 6 mesiacov a výsledky štatisticky vyhodnotili.
Výsledky: Objem dominantného myómu maternice sa v skupine s ulipristalacetátom
zmenšil o 22,4 % (p < 0,001) 6 mesiacov po začiatku terapie. V ramene s embolizáciou
uterinných artérií sa objem zmenšil o 39,7 % (p < 0,001). Výraznejšie zmenšenie
objemu myómu nastalo v skupine s embolizáciou (rozdiel o 17,22 % medzi oboma
ramenami) (p < 0,001). Nezistili sme štatistické rozdiely medzi oboma skupinami
v počte použitých tampónov/vložiek počas dňa s najsilnejším krvácaním (14,6 pri
ulipristalacetáte vs 16,1 v skupine s embolizáciou, p = 0,65). Nezistili sme štatistické
rozdiely v počte pacientok s fyziologickými hodnotami hemoglobínu (≥ 120 g/l) v 6.
mesiaci po terapii (94,15 % vs 89,51 %, p = 1,05). Hladiny hemoglobínu a pravidelný
menštruačný cyklus boli dosiahnuté rýchlejšie u pacientok užívajúcich ulipristalacetát.
Úroveň bolesti, meraná na škále bolesti, bola signifikantne nižšia pri ulipristalacetáte
než v ramene s embolizáciou uterinných artérií. V žiadnej skupine sme
nezaznamenali závažnejšie komplikácie liečby.
Záver: Užívanie ulipristalacetátu a embolizácia uterinných artérií predstavujú konzervatívny
prístup k liečbe myómov maternice. Užívanie ulipristalacetátu zabezpečí
rýchlejšie dosiahnutie fyziologickej hladiny hemoglobínu a lepšiu kontrolu bolesti
spôsobenú myómom maternice v porovnaní s embolizáciou. Embolizácia uterinných
artérií je, naopak, efektívnejšia v zmenšení objemu myómu maternice v porovnaní
s užívaním ulipristalacetátu.

SUMMARY
Purpose: We compare two therapeutic managements for symptomatic myomas (uterine
artery embolization (UAE) vs. ulipristal acetate (UPA)).
Methods: From January 2013 till April 2016 80 patients, with symptomatic myomas
suitable for conservative treatment, were randomized in two arms, each with 40 patients.
In one we performed UAE and in the other administered 5 mg UPA for three
months. Patients were followed for 6 months after the beginning of the therapy.
Results: Myoma volume reduced in UPA arm by 22.4 %, (p<0.001, CI 95%) 6
months after the therapy. In UAE arm, the volume reduced by 39.7 % (p<0.001, CI
95%). Bigger myoma volume reduction was in UAE group (difference of 17.22 %),
(p<0.001, CI 95%). There was no statistical difference between groups in the number
of pads used during the menstruation (14.6 pads in UPA group and 16.1 in UAE
group (p=0.65, CI 95 %)). There was no difference in the percentage of patients with
physiological levels of haemoglobin (≥ 120 g/l) in the 6th month after the therapy (UPA
vs. UAE, 94.15 % vs. 89.51 % respectively, p=1.05 CI 95 %). The haemoglobin level
and regular menstruation cycle restored faster in the UPA arm. The pain score was
significantly lower in the UPA group than in UAE. There were no serious complications
during the study in both arms.
Conclusions: The UPA therapy and UAE represent conservative therapeutic approach
in the management of uterine fibroids. UPA administration reaches normal haemoglobin
levels and reduces pain faster than UAE and enables safer possible operation.
UAE is more effective in the myoma volume reduction.

Keywords: ulipristal acetate, uterine artery embolization, uterine leiomyoma
ulipristalacetá embolizácia uterinných artérií myóm maternice
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 128 – 134
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by