Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
Úloha adenozínu a jeho degradačného enzýmu adenozíndeaminázy v patogenéze vazovagálnej synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro, Marcela Popovňáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Úvod: Vazovagálna synkopa (VVS) je najčastejšou a zároveň najbenígnejšou príčinou krátkodobej poruchy vedomia. VVS je charakterizovaná poklesom krvného tlaku a/alebo spomalením, až prechodným zastavením srdcovej činnosti. V etiopatogenéze sa uplatňuje predovšetkým dysregulácia autonómneho nervového systému (aktivácia parasympatika a inhibícia sympatikovej aktivity), ale aj rôzne neurohumorálne mechanizmy, spomedzi ktorých zohráva významnú úlohu adenozinergický systém.
Cieľ: Porovnať hladiny adenozínu a jeho hlavného degradačného enzýmu – adenozíndeaminázy (ADA) medzi pacientmi s dokázanou VVS v HUT teste (head up tilt test) a skupinou pacientov, ktorí mali negatívny HUT test.
Súbor a metódy: Do tejto preliminárnej štúdie bolo zahrnutých 90 pacientov, 57 žien a 33 mužov, priemerný vek bol 39,6 ± 1,56 roka, ktorí mali v anamnéze aspoň jednu synkopu. Všetci pacienti podstúpili HUT test, podľa talianskeho protokolu. Podľa výsledku boli rozdelení na skupinu s pozitívnym testom (HUT+, n = 63) a skupinu negatívnych pacientov (HUT–, n = 27). Všetci pacienti mali realizovaný odber krvi pred HUT testom a po ňom na stanovenie hladiny adenozínu a ADA v sére.
Výsledky: Zistili sme signifikantne vyššie hladiny bazálneho (4,52 ± 0,88 vs 2,17 ± 1,34 ng/ml, p = 0,03), aj stimulovaného adenozínu (7,12 ± 1,5 vs 2,2 ± 2,36 ng/ml, p = 0,0066) u HUT+ pacientov v porovnaní s HUT–. Aktivita ADA bola v oboch skupinách pacientov bez signifikantného rozdielu.
Záver: Pacienti, ktorí mali v HUT teste indukovanú VVS, mali vyššie bazálne aj provokované hladiny adenozínu. Príčiny elevovaných hodnôt adenozínu u týchto pacientov sú však nejasné. V tejto pilotnej štúdii sme nezistili zmenenú aktivitu ADA, preto je pravdepodobné, že môže ísť o jeho zvýšenú produkciu u týchto pacientov. V literatúre zatiaľ nebola publikovaná práca, ktorá by sa zaoberala touto problematikou, preto sú potrebné ďalšie štúdie.

The Role of Adenosine and Adenosine Deaminase in the Pathogenesis of Vasovagal Syncope
Introduction: Vasovagal syncope (VVS) is the most common and most benign cause of a transient loss of conscioussness. VVS is characterized by decrease in the blood pressure and/or decrease of the heart rate or even transient asystole. In the etiopathogenesis, the dysregulation of autonomic nervous system (activation of parasympathetic and inhibition of symtapthetic activity) plays a key role. Furthermore, various neurohumoral mechanisms have been identified to be involved too, such as the adenosinergic system.
Aim: The aim of this study was to compare the levels of serum adenosine and its main degradation enzyme – adenosindeaminase (ADA) between patients with head up tilt test (HUT)-induced VVS and those, who were HUT-negative.
Subjects and methods: There were 90 patients, 57 females and 33 males, with the mean age of 39,6±1,56 years with history of at least one syncope included in this preliminary study. HUT test was perfomed according to the Italian protocol in all patients. According to the result, patients were divided into HUT-positive (HUTT+, n = 63) and HUT-negative group (HUTT–, n = 27). All subjects had blood sampling before and after the HUT test. Serum levels of adenosine and ADA were evaluated.
Results: We have found significantly higher baseline adenosine (4,52±0,88 vs 2,17±1,34 ng/ml, p = 0,03), as well as stimulated adenosine levels (7,12±1,5 vs 2,2±2,36 ng/ml, p = 0,0066) in HUT+ patients when compared to the HUT– group. ADA activity did not show any significant differences between these groups.
Summary: Patients with HUT-induced VVS had higher baseline as well as provoked levels of adenosine. However, the causes of incerased adenosine in these individuals remain unclear. In this pilot study, we have not identified changes in ADA activity, therefore, probably an incerased production should be considered rather than decreased degradation. To the best of our knowledge, no studies have ever studied this field before and definitely further research is needed.
Keywords: adenosine, adenosinedeaminase, adenosinergic system, vazovagal syncope, high-adenosine syncope,
head up tilt test


adenozín adenozíndeamináza adenozinergický systém vazovagálna synkopa vysokoadenozínová synkopa head up tilt test
Interná med. 2021; 21 (4): 178-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by