Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
ÚLOHA ANGIOGÉNNYCH FAKTOROV V PREDIKCII PREEKLAMPSIE
B. BOLERÁZSKA, V. DUDIČOVÁ, A. BIRKOVÁ, B. HUBKOVÁ
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Za kľúčový moment rozvoja preeklampsie sa dnes všeobecne akceptuje porucha placentácie, ktorá spôsobuje dysbalanciu antiangiogénnych a proangiogénnych faktorov, tie prestupujú do systémovej cirkulácie matky a ovplyvňujú tak celý jej organizmus. Vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) a placentárny rastový faktor (PlGF) sú proangiogénne faktory podieľajúce sa na normálnej proliferácii trofoblastu a na jeho nidácii. Zdrojom týchto látok je samotná placenta. Placentárne bunky vylučujú aj solubilnú izoformu Flt-1 (sFlt-1), ktorá plní rolu antiangiogénneho faktora pri neutralizácii účinkov PlGF a VEGF. Nadprodukcia sFlt-1 je zodpovedná za dysfunkcie v organizme matky, ktoré spôsobujú periférnu vazokonstrikciu v snahe o zvýšenie krvného tlaku matky. Poznatky o patogenéze tohto ochorenia vytvorili cestu k poznaniu laboratórnych markerov využiteľných v diagnostike a skríningu preeklampsie.

HE ROLE OF ANGIOGENIC FACTORS IN THE PREDICTION OF PREECLAMPSIA
Nowadays, the disorder of placentation is accepted as a key factor of preeclampsia, which causes dysbalance of antiangiogenic and proangiogenic factors and those penetrate to the systemic circulation of a mother and so influence the whole her organism. The vascular endothelial growth factor (VEGF) and placental growth factor (PIGF) are proangiogenic factors contributing to the normal proliferation of a trophoblast and its nidation. The placenta is a source of these substances. Placental cells also release soluble isoform Flt-1 (sFlt-1), which fulfils the role of an anti-angiogenic factor in the neutralization of PlGF and VEGF effects. Overproduction of sFlt-1 is responsible for dysfunction in the organism of a mother, which causes peripheral vasoconstriction in the effort to increase the mother’s blood pressure. The knowledge of the pathogenesis of this disease open the way to knowledge of laboratory markers in diagnosis and screening of preeclampsia.
Keywords: preeclampsia, angiogenesis, laboratory diagnosis
preeklampsia angiogenéza laboratórna diagnostika
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 10 – 13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by