Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Úloha rastových faktorov v mechanizmoch neurogénnej dysfunkcie dolných močových ciest
Michal Pokusa, Alžbeta Trančíková, Ján Švihra, Marián Kollárik, Róbert Dušenka, Ján Ľupták, Miloš Tatár
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Cieľ práce: Expresia neurotrofických faktorov a receptorov v aferentných nervoch močového mechúra je podstatne zvýšená pri poškodení miechy. Onabotulinumtoxín A redukuje hyperaktivitu močového mechúra, preto bude redukovať zvýšenú expresiu neurotrofických faktorov a receptorov pri poškodení miechy.
Materiál a metódy: Do prospektívnej štúdie boli zaradení pacienti s neurogénnym močovým mechúrom po úplnej spinálnej lézii a kontrolná skupina bez neurogénneho močového mechúra. Sledovanie prebiehalo počas troch mesiacov u pacientov s neurogénnym mechúrom po aplikácii 200 U onabotulinumtoxínu A do detruzora. Vzorky moču boli získané cievkovaním alebo spontánnou mikciou. Vzorky boli po odbere centrifugované 10 minút pri 3000 rpm v stolovej centrifúge. Supernatant bol rozdelený na alikvótne objemy a zamrazený na –80 °C do uskutočnenia analýzy. Koncentrácie vybratých rastových faktorov boli stanovené kolorimetricky pomocou metódy ELISA vo forme komerčne dostupných kitov (RayBiotech, USA). Hodnoty získané meraním boli normalizované na koncentrácie kreatinínu (Enzo life sciences, USA) u jednotlivých pacientov.
Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 9 pacientov a 7 kontrolných zdravých probandov v priemernom veku 43,8 roka (smerodajná odchýlka 11,3). Vyšetrené boli rastové faktory: neurotrofický faktor gliových buniek (GDNF), nervový rastový faktor (NGF), mozgový neurotrofický faktor (BDNF), artemin (ARTN). Hodnoty rastových faktorov sa nezmenili u kontrolných pacientov. Pacienti s neurogénnym močovým mechúrom mali štatisticky signifikantnú zmenu GDNF z 0,242 (0,081) na 0,157 (0,035); NGF z 0,245 (0,082) na 0,197 (0,022); BDNF z 0,005 (0,001) na 0,004 (0,001) a ARTN z 0,170 (0,068) na 0,152 (0,032).
Záver: Hodnota rastových faktorov v moči bola ovplyvnená neurogénnym močovým mechúrom po totálnej spinálnej lézii. Intradetruzorová aplikácia onabotulinumtoxínom A znížila hodnotu rastových faktorov.
rastové faktory neurogénna dysfunkcia dolných močových ciest onabotulinumtoxín A
neurogenic lower urinary tract dysfunction, onabotulinumtoxinA
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by