Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Ultrasonografia v diagnostike nádorov pečene
Štefan Hrušovský, Peter Posypanka, Martin Dreisig, Nikola Džadová, Vladimír Dvorový, Radovan Barila
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Pri ultrazvukovej diagnostike ložiskových procesov v pečeni sa využíva dvojrozmerná ultrasonografia, tkanivová elastografia, zobrazenie a meranie prietokov (doppler, power-doppler, e-flow, pulzný doppler) a vyšetrenie s kontrastom. Najčastejšie benígne ložiská, biliárne cysty, majú oválny tvar, číry obsah, nie sú vaskularizované a zväčša nemajú klinický význam. Hrubostenné cysty môžu byť abscesy, ložiská parazitov alebo helmintov, cystické nádory. Benígne nádory mávajú oválny tvar, rastú expanzívne, majú nízku tuhosť a regulárne cievy. Malígne primárne a sekundárne nádory rastú rýchlo a infiltratívne, sú tuhé, majú nepravidelnú vaskulatúru, prerastajú do ciev. Najčastejšie zhubné nádory sú: hepatocelulárny karcinóm v cirhóze pečene a metastázy. Cielená biopsia ložísk je najčastejšou indikáciou pečeňovej biopsie. Päť obrazových panelov ilustruje najtypickejšie nálezy.

Ultrasound in the diagnosis of liver tumors
Two-dimensional ultrasound, tissue elastography, flow imaging and measurement (Doppler, Power-Doppler, e-flow, pulsed wave), and contrast ultrasound are used in diagnosis of focal liver lesions. Most frequent benign lesions, biliary kysts, are usually oval, the content is clear, with no vascularization, and are mostly without clinical significance. Thick-wall kysts can be abscesses, foci of parasits or helmints, kystic tumors. Benign liver tumors are oval, expansive, with low stiffness, and with regular vessels. Malignant primary and secondary tumors are characterized by rapid and infiltrative growth, with high stiffness, irregular vasculature, invading vessels. Most common malignancies are hepatocellular carcinoma in cirrhosis, and liver metastases. Ultrasound-guided biopsy of liver focal lesions is the most common indication of liver biopsy. Five picture panels illustrate the most typical findings.
Keywords: liver ultrasound, liver focal lesions, hepatocellular carcinoma, liver metastases
ultrasonografia pečene ložiská v pečeni hepatocelulárny karcinóm metastázy v pečeni
Interná med. 2021; 21 (7-8): 329-333
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by