Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
Urologické komplikácie po transplantácii obličky – retrospektívna analýza za 5-ročné obdobie (2013–2017)
Juraj Miklušica, Ivana Dedinská, Jana Fialová, Blažej Palkoci, Martin Vojtko, Ľudovít Laca
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Cieľ práce: Vyhodnotenie rizikových faktorov pre vznik urologických komplikácií po transplantácii obličky od darcu s diagnostikovanou smrťou mozgu za 5-ročné obdobie (2013 – 2017).
Materiál a metódy: Retrospektívne sme vyhodnotili vybrané parametre, ktoré by mohli mať vplyv na vznik urologických komplikácií po transplantácii obličky u všetkých darcov orgánov a príjemcov za obdobie 5 rokov (2013 – 2017) s mesačným sledovaním príjemcov po transplantácii obličky. Použili sme certifikovaný štatistický program MedCalc verzia 13. 1. 2. (MedCalc Software’s VAT registration number is BE 0809 344 640, Member of International Association of Statistical Computing, Ostend, Belgium). Použili sme Studentov t-test, Chí-kvadrát test a Logistickú regresnú
multivariantnú analýzu.
Výsledky: Urologické komplikácie po transplantácii obličky sa v našom súbore vyskytovali v 18,6 % prípadov; lymforea v 16,3 % (n = 14), striktúry ureteru v 2,3 % (n = 2). Všetci pacienti, u ktorých bola prítomná lymforea, boli riešení konzervatívne s ponechaním drénu do zastavenia produkcie lymfy. Chirurgickú revíziu z urologických príčin si v našom súbore vyžiadalo iba 2,3 % pacientov.
Záver: Nízky výskyt urologických komplikácií s vynútenou chirurgickou intervenciou pripisujeme štandardizovaným postupom v Transplantačnom centre Martin. Pri realizácii ureteroneocystostómie využívame techniku podľa Lich-Gregoira a štandardne peroperačne implantujeme pigtail, ako sa odporúča podľa posledných platných ERBP odporúčaní pre starostlivosť o darcu orgánov a o príjemcov po transplantácii obličky z roku 2012.

Urological complications after kidney transplantation – 5-year retrospective analysis (2013-2017)
Objectives: assessment of risk factors for occurance of urological complications after kidney transplantation from a donor diagnosed with brain death in our group of patient for 5 years (2013-2017).
Methods: Retrospectively, we evaluated selected parameters that could influence the development of urological complications after kidney transplantation in all donors and recipients for five years with a 30 days follow up in recipients after kidney transplantation. We used certified statistical software Med Calsversion13. 1. 2. (MedCalc Software’s VAT registration number is BE 0809 344 640, Member of International Association of Statistical Computing, Ostend, Belgium). We applied student’s t-test, Pearson’s chi-squared test and Multivariate Logistic Regression Analysis.
Results: In our group of patients after kidney transplantation, urological complicatons occured in 18.6%; 16.3%
lymphorrhea (n=14), 2.3 % uretheral stricture (n=2). All patients presenting lymphorrhea have been treated conservatively, with drain left untill stopped production of lymph. Only 2.3 % patients required surgical revision because of urological reasons.
Conclusions: We attribute low occurrence of required surgical interventions to standardised protocols in Transplant Centre Martin. During ureteroneocystostomy, we routinely insert PigTail stent according to Lich-Gregoir technique and as recomended by ERBP guidelines from 2012 for management, care and valuation of kidney donors and recipients.
Keywords: urological complications, kidney transplatation
urologické komplikácie transplantácia obličky
Klin. urol. 2018; 14 (1): 28 – 31
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by