Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Uspokojovanie potreby uznania a sebaúcty u detí
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Potreba rešpektu a uznania od ostatných je túžba mať istotu, že ľudia okolo nás uznávajú a oceňujú to, čo robíme. Ak tieto potreby nie sú uspokojené, existuje pocit menejcennosti, závislosti a slabosti, nezmyselnosti vlastnej existencie. Čím silnejšie sú tieto skúsenosti, tým slabšia je schopnosť človeka účinne konať v realite – jeden z mnohých psychologických začarovaných kruhov, do ktorých môže človek spadnúť pre nedostatok pri plnení určitých potrieb. Sebaúcta je zdravá vtedy, ak poskytuje psychologickú stabilitu, ak je založená na skutočnom rešpekte ostatných ľudí, nie na lichôtkach, zľutovaní, statuse a postavení v spoločnosti. Za uznanie možno považovať ocenenie, pozornosť zo strany druhej osoby.

Meeting the need for recognition and self-esteem in children
The need for respect from others is a desire to be sure that the people around us recognize and appreciate what we do. If these needs are not met, there is a feeling of inferiority, dependence and weakness, the futility of one’s own existence. The stronger these experiences are, the weaker a person’s ability to act effectively in reality - one of the many psychological vicious circles that a person may fall into due to a lack of fulfillment of certain needs. A very important point: self-esteem is healthy and provides psychological stability only if it is based on real respect for other people, and not on flattery, pity, status and status in society. Recognition, attention from the other person can be considered as recognition.
Keywords: need for recognition, need for self-esteem, child


potreba uznania potreba sebaúcty dieťa
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 257-259
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by