Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Úvodné slovo
Úvodné slovo
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

prvé tohoročné číslo Klinickej urológie prináša práce z onkologickej problematiky, litiázy a inkontinencie. Ondrušová s Ondrušom analyzovali vo svojej práci vývoj incidencie a mortality karcinómu prostaty na Slovensku v rokoch 1968 – 2010. Analýza potvrdila signifikantný nárast incidencie a stabilizáciu až mierny pokles hodnôt mortality v posledných rokoch. Predikcia incidencie naznačuje v krátkej budúcnosti najfrekventovanejší výskyt karcinómu prostaty spomedzi všetkých zhubných nádorov u mužov na Slovensku. Katolická v prehľadovej práci uvádza nové možnosti liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Nové preparáty, abiraterón, enzalutamid, rádium 223, ako aj chemoterapia docetaxelom a kabazitaxelom sú teraz, aj keď vzhľadom na politiku zdravotných poisťovní do určitej miery obmedzené, dostupné pre použitie v klinickej praxi. Priniesli významné predĺženie prežitia a priaznivo ovplyvňujú kvalitu života. Na ďalší výskum zostáva stanovenie správnej sekvencie ich použitia. Autorka zdôrazňuje potrebu multiodborovej spolupráce medzi urológom a onkológom, ktorá je zvlášť pri tomto ochorení dôležitá. Ščešňák a Minčík uvádzajú vo svojej práci prehľad niektorých aktuálnych moderných možností v diagnostike karcinómu prostaty. Viaceré z nich sú v polohe experimentálnych štúdií. Štandardné diagnostické postupy (PSA, DRV a biopsia) naďalej zostávajú v plnej platnosti. Dostupné zobrazovacie postupy nie sú úplne spoľahlivé. Drobková so spoluautormi vyhodnotili vo svojej práci súvislosť medzi hladinou celkového sérového testosterónu u pacientov s karcinómom prostaty pred radikálnou prostatektómiou a patologickým Gleasonovým skóre a patologickým štádiom. Literárne údaje o celkovom testosteróne ako prediktívnom faktore sú protichodné. Autori preukázali, že sérový testosterón vyhodnotený v súbore 200 pacientov pred radikálnou prostatektómiou nebol v populácii slovenských mužov štatisticky signifikantným prediktorom patologického Gleasonovho skóre ani patologického štádia. Dušenka so spolupracovníkmi analyzovali výskyt neurotelových zhubných nádorov močového mechúra za posledné 5-ročné obdobie. Ide o zriedkavé nádory močového mechúra, ktoré sa diagnostikujú u menej ako 5 % pacientov s nádormi močového mechúra. Najčastejšie bol diagnostikovaný adenokarcinóm, z toho v 3 prípadoch to bol urachálny adenokarcinóm. V liečbe neurotelových nádorov sa uplatňuje radikálna chirurgická liečba cystektómiou alebo parciálna resekcia močového mechúra. Macko a Kliment uviedli údaje z registra karcinómu prostaty na Slovensku. Tieto údaje poskytujú aktuálny obraz o stave diagnostiky a liečby a umožňujú aj načrtnúť niektoré potrebné zlepšenia v starostlivosti o pacientov s karcinómom prostaty.
Kováčik so spoluautormi uvádzajú súčasný prístup k diagnostike a liečbe nefrolitiázy. Práca poskytuje prehľad poznatkov, ktoré vychádzajú predovšetkým z odporúčaní európskej urologickej asociácie. Švihra so spoluautormi porovnali získané roky kvalitného života (QUALYs) po konzervatívnej, medikamentóznej a chirurgickej liečbe so stresovou inkontinenciou moču u 125 žien. Autori potvrdili, že všetky liečebné metódy signifikantne zvýšili počet kvalitných rokov života. Pokusa so spolupracovníkmi v experimentálnej štúdii hodnotili úlohu rastových faktorov v mechanizmoch neurogénnej dysfunkcie dolných močových ciest. Autori potvrdili, že po intradetruzorovej aplikácii anabotulinumtoxinu sa znížila hodnota rastových faktorov, ktoré sú zvýšené u pacientov s neurogénnym močovým mechúrom po úplnej spinálnej lézii. prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by