Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Úvodné slovo
Úvodné slovo
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

posledné tohtoročné číslo Klinickej urológie prináša práce 
z viacerých oblastí urológie. Závery tzv. Delphi panelu, v ktorom štyria odborníci hodnotili možnosti liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty na Slovensku, potvrdili v zásade rovnaké trendy v liečbe ako v iných krajinách, zároveň poukázali na zásahy zdravotných poisťovaní pri indikácii jednotlivých liekov, ktoré vylučujú časť pacientov z možnosti liečiť sa účinnými preparátmi. Tothová a kol. prezentujú skúsenosti s liečbou rádiom-223 na Slovensku. Rádium-223 je prvé rádiofarmakum emitujúce alfa žiarenie s vplyvom na celkové prežívanie u pacientov s mCRPC s prítomnosťou symptomatických kostných metastáz a bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Špecifiká podávania lieku v podobe otvoreného žiariča si vyžadujú zahrnutie špecialistu v nukleárnej medicíne do multidisciplinárneho tímu. Článok sa venuje indikáciám liečby rádiom-223 a monitorovaniu efektu liečby. V práci autorov z Odense sú uvedené štyri nové najviac rozvinuté a testované miniinvazívne metódy v liečbe benígnej hyperplázie prostaty, prostatický uretrálny lift, akvaablácia, rezum systém a embolizácia prostatických artérií. Aj keď doterajšie výsledky sú sľubné, nie sú doteraz publikované klinické randomizované štúdie. Nagy a kol. sa venujú manažmentu pacientov s ruptúrou obličky a krvácaním do retroperitonea. Uviedli skúsenosti s diagnostikou a liečbou 32 takto postihnutých pacientov. Chirurgická a konzervatívna liečba závisia od preexistujúcej patológie obličiek a od rozsahu poškodenia a krvácania. V práci týkajúcej sa vzácnej vrodenej choroby tuberózna skleróza sú uvedené urologické aspekty tohto ochorenia. Benígny angiomyolipóm vyskytujúci sa pri tomto ochorení má rovnakú charakteristiku, diagnostiku a liečbu ako omnoho častejšie sa vyskytujúci sporadický angiomyolipóm. Autori venujúci sa andrologickej problematike uviedli praktické odporúčania pre manažment neplodného páru. Bartoš a kol. ukázali prípad vzácnej vývojovej anomálie, splenogonadálnej fúzie. V závere tohto čísla sú uvedené dve správy: správa hlavného odborníka pre urológiu o operačnej činnosti na lôžkových oddeleniach za rok 2016 a správa z neurologicko-urologického sympózia v Košiciach.
 
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by