Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkológia
Validácia dotazníka EPIC-CP na hodnotenie kvality života pacientov s karcinómom prostaty
Ján Švihra, jr., Ján Švihra, sr., Ján Ľupták
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Cieľ práce: Preklad a validácia slovenskej verzie dotazníka EPIC-CP.
Materiál a metódy: Dotazník EPIC-CP pozostáva zo 16 otázok zoskupených do 5 domén. Nezávisle od seba boli vytvorené dva preklady dotazníka z pôvodnej anglickej verzie do slovenského jazyka a následne spätný preklad, back-translation. Po konzultácii s pôvodnými autormi vznikla nová slovenská verzia, ktorá bola pilotne testovaná na piatich pacientoch. Výstupom bola finálna slovenská verzia, ktorá bola použitá vo validácii. Do štúdie boli zaradení všetci pacienti s lokalizovaným karcinómom prostaty, ktorí v roku 2016 absolvovali retropubickú otvorenú radikálnu prostatektómiu. Na zistenie vnútornej konzistencie finálnej verzie dotazníka bol použitý Cronbachov alfa-koeficient, spoľahlivosť dotazníka bola testovaná pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu testu-retestu. Výsledky boli štatisticky spracované v štatistickom programe SPSS 24. 0. Za štatisticky významné boli považované hodnoty p < 0,05.
Výsledky: So zaradením do štúdie súhlasilo 27 pacientov, 24 pacienti vyplnili test aj retest. Priemerný vek pacientov bol 65,6 ± 4,6 roka (55 až 76 rokov, medián 66 rokov). Pearsonov korelačný koeficient ukázal výbornú spoľahlivosť dotazníka, hodnoty pre jednotlivé domény vyšli v rozsahu 0,917218 – 0,988784, pre prvú otázku 0,897506 a pre celý dotazník 0,962886 (p < 0,001). Všetky hodnoty Cronbachovej alfy deklarujú dobrú vnútornú konzistenciu jednotlivých domén dotazníka aj dotazníka ako celku, pre jednotlivé domény vyšli hodnoty v rozsahu 0,7155 – 0,8728, pre celý dotazník 0,8631.
Záver: Slovenská verzia dotazníka EPIC-CP je spoľahlivá a pripravená na použitie v klinickej praxi.

A Slovak validation of EPIC-CP, the instrument to measure the quality of life in patients with prostate cancer
Objective: Translation and validation of the Slovak version of EPIC-CP
Material and Methods: EPIC-CP consists of 16 questions grouped into 5 domains. Two separate translations to Slovak language were realised with back-translation afterwards. Consulting authors of the original EPIC-CP, a new Slovak version was developed. After the pilot test in 5 patients, a final Slovak version was used in validation process. All the patients diagnosed with prostate cancer who underwent open retropubic radical prostatectomy in 2016 were included into the study. Cronbach’s alpha was used to test internal consistency of the instrument. Test-retest reliability was tested by the Pearson’s correlation coefficient. The results were processed using SPSS 24.0 with statistically significant values p < 0. 05.
Results: 27 patients agreed with inclusion into the study with 24 patients filling test-retest part. The mean patient age was 65.6 ± 4.6 (55 to 76 years, median 66 years). Pearson’s correlation coefficient expressed good reliability of the instrument with values for domains ranging 0.917218 – 0.988784 with 0.897506 for the first question and 0.962886 for the instrument (p < 0.001). Cronbach’s alpha values declared good internal consistency ranging 0.7155 – 0.8728 for domains and 0.8631 for the instrument itself.
Conclusion: The Slovak version of EPIC-CP is valid and ready-for-use in clinical practice.
Keywords: EPIC-CP – Slovak version – health-related quality of life – HRQOL – instrument – tool – prostate cancer
EPIC-CP kvalita života HRQOL dotazník karcinóm prostaty
Klin urol 2018; 14 (1): 16 – 19
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by