Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
VČASNÁ RASTOVÁ REŠTRIKCIA PLODU – ANALÝZA KLINICKÉHO SÚBORU
Z. VÁCLAVOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Intrauterinná rastová reštrikcia plodu je spojená s významnou perinatálnou mortalitou a morbiditou. Najčastejšou príčinou uvedeného syndrómu je nedostatočná funkcia placenty. V súčasnosti neexistuje efektívna terapia fetálnej rastovej reštrikcie, preto základným faktorom ovplyvňujúcim perinatálny výsledok takto kompromitovaného tehotenstva je gestačný vek, v ktorom je stanovená diagnóza fetálnej rastovej reštrikcie a gestačný vek v čase pôrodu. V snahe pozitívne ovplyvniť perinatálny a postnatálny výsledok hypotrofického plodu/novorodenca sa v manažmente uplatňuje tzv. diagnostika a klasifikácia fetálnej rastovej reštrikcie podľa štádií vývoja. Práca analyzuje gravidity kompromitované včasnou intrauterinnou rastovou reštrikciou plodu z pohľadu perinatálneho výsledku na našom pracovisku.
Kľúčové slová: fetálna rastová reštrikcia, manažment tehotnosti, perinatálne výsledky

SUMMARY
Intrauterine fetal growth restriction is associated with significant fetal mortality and morbidity. The most common cause of this syndrome is placental insufficiency. There is no effective therapy for fetal growth restriction recently. Therefore, the underlying factor affecting the perinatal outcome of such a compromised pregnancy is the gestational age at which fetal growth restrictions are diagnosed and gestational age at birth. In clinical management, to influence the peri/postnatal outcome for hypotrophic foetus/newborn, the diagnosis and classification of fetal growth restriction positively are applied according to stages-based management protocol, from which indications for termination of pregnancy are derived. This work analyzes pregnancies compromised by early intrauterine fetal growth restriction from the view of the perinatal outcome at our department.
Keywords: fetal growth restriction, pregnancy management, perinatal outcome
fetálna rastová reštrikcia manažment tehotnosti perinatálne výsledky
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 188 – 192
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by