Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Včasnejší vznik hypertenzie asociuje s horšou kardiovaskulárnou prognózou
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Vzťah medzi vekom pacienta so zistením hypertenzie a výskytom kardiovaskulárnych (KV) ochorení a tiež výskytom celkovej mortality nie je dobre známy. Prospektívna (Kailuan, Čína) štúdia zahrnula 71 245 účastníkov bez prítomnosti hypertenzie a KV ochorenia v prvom prešetrení (júl/2006 – október/2007). Následne boli účastníci každé 2 roky prešetrovaní až do decembra/2017. U 20 221 účastníkov sa diagnostikovala novomanifestovaná artériová hypertenzia. Náhodným výberom ku každému hypertonikovi priradili kontrolnú osobu s normotenziou (podobného veku a pohlavia).
V priebehu 6,5-ročného sledovania identifikovali 1 672 novozistených KV ochorení a 2 008 úmrtí. Autori pomocou multivariantnej štatistickej analýzy preukázali, že so vzostupom veku zistenia hypertenzie bolo relatívne riziko (RR) výskytu KV príhod i mortality postupne (vekom) oslabované: pre KV ochorenia bolo RR 2,26 (95 % KI: 1,19 – 4,30) a pre celkovú mortalitu 2,59 (95 % KI: 1,32 – 5,07) vo vekovej podskupine < 45 r., ale vo vekovej podskupine 45 – 54 r. bolo RR pre KV ochorenia 1,62 (95 % KI: 1,24 – 2,12) a pre celkovú mortalitu 2,12 (95 % KI: 1,55 – 2 90), v podskupine 55- až 64-ročných bolo RR pre KV ochorenia 1,42 (95 % KI: 1,12 – 1,79) a pre celkovú mortalitu 1,30 (95 % KI: 1,03 – 1,62) a pre najstaršiu podskupinu so vznikom hypertenzie ≥ 65 r. bolo RR pre vznik KV ochorenia 1,33 (95 % KI: 1,04 – 1,69) a pre celkovú mortalitu 1,29 (95 % KI: 1,11 – 1,51).
Hypertonici mali vyššie riziko výskytu KV ochorenia i celkovej mortality. Asociácia medzi vznikom hypertenzie a výskytom KV príhod i celkovej mortality klesala s narastajúcim vekom.

More early – onset of hypertension is associated with a worse cardiovascular prognosis
A relation of hypertension onset age with cardiovascular (CV) diseases and all-cause mortality is not well known. A prospective (Kailuan, China) study induded 71 245 participants free of hypertension and CV disease in the survey july/2006 – october/2007). All participants were then followed biannually until XII/2017. A total of 20 221 new-onset hypertension cases were identified. A randomly selected one control participant for each new-onset hypertension participant (matching for age and sex) was found.
During a follow-up of 6.5 ys there were 1 672 incident CV cases and 2008 deaths identified. After multivariate adjustment, with the increase in hypertension onset age the relative risk (RR) of outcomes were gradually attenuated: for CV diseases the RR was 2.26 (95% CI: 1.19 – 4.30) and for all-cause mortality RR was 2.59 (95% CI: 1.32 – 5.07) if the onset age of hypertension was < 45 ys, it was 1.62 (95% CI: 1.24 - 2.12) and 2.12 (95% CI: 1.55 – 2.90) for age group 45-54 ys, it was 1.42 (95% CI: 1.12 – 1.79) and 1.30 (95% CI: 1.03 – 1.62) for age group 55-64 ys and it was 1.33 (95% CI: 1.04 – 1.69) and 1.29 (95% CI: 1.11 – 1.51) for the ≥ 65 ys age group, respectively.
Hypertension was associated with a higher risk of CV diseases and of all-cause mortality. Associations were stronger with a younger age of onset.
Keywords: early hypertension onset, cardiovascular disease, all-cause mortality, cardiovascular prognosis
včasný vznik hypertenzie kardiovaskulárne ochorenie celková mortalita kardiovaskulárna prognóza
Interná med. 2020; 20 (11): 475-478
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by