Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Vplyv absorpčných pomôcok, duloxetínu a transobturatórnej pásky na získané roky kvalitného života u žien so stresovou inkontinenciou moču
Ján Švihra, Róbert Dušenka, Ján Ľupták, Igor Sopilko, Viera Švihrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Cieľ práce: Porovnanie získaných rokov kvalitného života (QALYs) po konzervatívnej, medikamentóznej a chirurgickej liečbe u žien so stresovou inkontinenciou moču (SUI).
Materiál a metódy: Pacientky boli zaradené do prospektívnej štúdie podľa vstupných kritérií: vek vyšší ako 18 rokov, SUI, nepoužívanie absorpčných pomôcok, bez liečby duloxetínom, bez chirurgickej liečby SUI. Vylučujúce kritériá boli: urgentná/neurogénna inkontinencia moču, nádory dolných močových ciest, fistuly. QALYs bol určený dotazníkom medzinárodnej konzultácie o inkontinencii moču (ICIQ UI) a váhovým faktorom (WF). Pacientky boli sledované v troch šesťmesačných obdobiach. Prvé obdobie (PAD) bolo po používaní absorpčných pomôcok; druhé obdobie (Dx) bolo po liečbe duloxetínom v titračnej a plnej perorálnej dávke (2x 40 mg/deň); tretie obdobie (TOT) bolo po aplikácii transobturatórnej pásky.
Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 125 pacientok, z nich bolo vyhodnotených 102 (81,6 %) v priemernom veku 53 rokov (rozsah 29 – 69). Obdobie PAD dosiahlo pokles priemerného skóre ICIQ UI z 18,3 na 14,4; obdobie Dx malo pokles zo 16,9 na 11,5; obdobie TOT zo 17,2 na 1,7. Zmena WF bola v období PAD 0,2 ± 0,1; v období Dx 0,3 ± 0,2; v období TOT 0,7 ± 0,1. Počet QALYs dosiahol v sledovanom období PAD 0,16 ± 0,12; v období Dx 0,25 ± 0,13; v období TOT 0,46 ± 0,05 vo vzťahu k stresovej inkontinencii moču. Tieto zmeny boli štatisticky signifikantné oproti stavu na začiatku štúdie (p < 0,01).
Záver: Všetky metódy signifikantne zvýšili počet kvalitných rokov života. Absorpčné pomôcky zlepšili kvalitu života, ale nie stupeň SUI, duloxetín zlepšil kvalitu života a zmiernil stupeň SUI, transobturatórna páska upravila kvalitu života a kontinenciu moču.
získané roky kvalitného života inkontinencia moču absorpčné pomôcky duloxetín transobturatórna páska
Klin urol 2017; 13 (1): 41 – 45
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by