Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Vplyv endoskopickej adenoidektómie na mikrobiologické nálezy u detí s hypertrofiou adenoidných vegetácií
Aneta Dikaszová, Ján Sojak, Marian Sičák, Marián Grendár
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Úvod: Hypertrofia hltanovej mandle – adenoidné vegetácie (AV) je jedna z najčastejších diagnóz detského veku. AV môžu byť dlhodobo kolonizované patogénnymi baktériami, lymfatické tkanivo stráca svoju ochrannú funkciu a rozvíjajú sa klinické prejavy.
Cieľ: Cieľom štúdie bolo zostaviť prehľad mikrobiologických nálezov v nosohltane detí s adenoidnými vegetáciami a zistiť zmeny v súvislosti s endoskopickou adenoidektómiou.
Materiál a metodika: V skupine 100 detí s adenoidmi indikovaných na adenoidektómiu boli realizované stery z nosohltana predoperačne, peroperačne priamo z odstráneného tkaniva adenoidov a po operácii. Následne boli podrobené mikrobiologickému vyšetreniu.
Výsledky: Najčastejším predoperačným nálezom bola bežná flóra – 70×, u 1/3 detí bol zároveň prítomný potenciálny patogén. Peroperačnými stermi sme detegovali bežnú flóru 80×, potenciálny patogén bol zachytený u 58 detí. Pooperačne sa mikrobiologický nález zlepšil u 49 detí, zhoršil sa u jedného pacienta. U zvyšných 50 detí sa mikrobiologický nález nezmenil.
Záver: Adenoidektómia ovplyvňuje mikrobiologický nález v nosohltane, v 49 % detí sa predoperačný potenciálne patologický nález zmenil na fyziologický. Zaznamenali sme rozdielny mikrobiologický nález medzi sterom z povrchu nosohltana a sterom z odstráneného adenoidu.  

Effect of endoscopic adenoidectomy on microbiological findings in children with hypertrophy of adenoid vegetations
Introduction: Hypertrophy of the pharyngeal tonsils – adenoid vegetation (AV) is one of the moct common diagnoses of childhood. Adenoid vegetation can by colonized by pathogenic bacteria for a long time, lymfatic tissue loses its protective function and clinical manifestations develop.
Object: The object of the study was to compile an overview of microbiological findings in the nasopharynx of children with adenoid vegetation and to identify changes associated with endoscopic adenoidectomy.
Material and methods: In group of 100 children with adenoids indicated for adenoidectomy-nasopharyngeal swabs were performed preoperatively, perioperatively direct from the removed adenoid tissue and after surgery. Subsequently they were subjected to a microbiological examination.
Results: The most common preoperative finding was the common flora – 70 times, in 1/3 of children a potentional pathogen was also present. We detected common flora 80 times with perioperative swabs, a potentional pathogen was detected in 58 children. Postoperatively the microbiological findings improved in 49 children and worsnesed in one patient. In the remaining 50 children the micropbiological findings did not change.
Conclusion: Adenoidectomy affects the microbiological finding in the nasopharynx, in 49 % of the children- the preoperative potentional pathological finding changed to physiological. We recorded a different microbiological finding between the swab from the nasopharyngeal surface and the swab from the removed adenoid.
Keywords: adenoid vegetations, endoscopic adenoidectomy, microbiological findings
adenoidné vegetácie endoskopická adenoidektómia mikrobiologický nález
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (6) 341-344
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by