Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Vplyv hyperglykémie matky v tehotenstve na myokard novorodenca
T. Jurko, A. Jurko Jr., E. Kudela, J. Matušek, M. Zibolen
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Cieľ práce. Cieľom práce bolo porovnať dynamiku zmien vybraných echokardiografických parametrov ľavej komory novorodencov diabetických matiek a zdravých novorodencov nediabetických matiek do 6. mesiaca života.
Metodika. Do sledovaného súboru bolo zaradených 15 novorodencov diabetických matiek (skupina 1). Kontrolnú skupinu tvorilo 50 zdravých donosených novorodencov nediabetických matiek (skupina 2). Echokardiografické vyšetrenie bolo deťom obidvoch sledovaných skupín urobené na 5. deň po pôrode, v 1. a v 6. mesiaci života. Hodnotené a porovnávané boli vybrané parametre ľavej komory.
Výsledky. Echokardiografickým vyšetrením boli zistené signifikantné rozdiely medzi sledovanou a kontrolnou skupinou v hodnotách viacerých sledovaných parametrov ľavej komory na 5. deň života aj v 1. mesiaci. V 6. mesiaci života boli všetky kontrolované parametre medzi sledovanými skupinami bez signifikantných rozdielov.
Záver. Hyperglykémia u matky počas tehotnosti môže negatívne vplývať na vývoj myokardu plodu. Najčastejšiu komplikáciu v postnatálnom období predstavuje hypertrofická kardiomyopatia, ktorá môže vyústiť v najťažších prípadoch až do kardiálneho zlyhávania. Výsledky našej štúdie potvrdili, že ide o kardiomyopatiu, ktorá je asymetrická s predominantným postihnutím medzikomorového septa a zároveň je reverzibilná. Echokardiografické vyšetrenie novorodencov diabetických matiek by malo byť rutinným vyšetrením na vylúčenie hypertrofickej kardiomyopatie.
hyperglykémia hypertrofická hyperglykémia echokardiografia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 122 – 125
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by