Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na riziko diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárny systém
Peter Vaňuga, Juraj Payer, Peter Jackuliak, Milan Kriška, František Sándor, Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Inhibítory protónovej pumpy (PPI) boli zavedené do klinickej praxe v roku 1990. V priebehu času preukázali svoju účinnosť a bezpečnosť v indikáciách ako refluxová choroba, peptický vred žalúdka či stresový ulkus. Počas rokov observačné štúdie poukázali aj na zriedkavé, ale pritom závažné nežiaduce účinky. Boli to predovšetkým fraktúry v súvislosti s osteoporózou, infekcie Clostridium difficile, deficit vitamínu B12, pneumónie získané v komunite, cerebrovaskulárne príhody, demencie, obličkové a hematologické ochorenia, karcinóm žalúdka a zvýšenie celkovej mortality pri dlhšie trvajúcej liečbe. Dlhodobé používanie liekov PPI stále nie je celkom známe a v poslednom období najmä 2 rokov sa okrem SARS-CoV-2 stále diskutuje o ich bezpečnosti s ohľadom na novovzniknutý diabetes mellitus 2. typu. Toto riziko liečby PPI sa v literatúre z posledných troch prospektívnych kohortových štúdií uvádza ako 24 % pri dlhodobej liečbe pacientov viac ako dva roky.

Influence of proton pump inhibitors on type-2 diabetes mellitus risk and cardiovascular system
Proton pump inhibitors (PPI) have been introduced into the clinical practice since 1990. During time they showed their efficacy and safety. Rare, however significant side effects have been identifyed: osteoporosis, infection of Clostridium difficile, vitamin B12 defficiency, community acquired pneumonias, cerebrovascular, dementia, renal and hematological diseases, stomach cancer and increased all cause mortality with long-lasting therapy. Long-term treatment with PPI except of SARS-CoV-2 infection is still discussed in connection with new-onset type 2 diabetes melitus. Risk of PPI treatment is estimated from the last three prospective cohort studies as 24% with their long-term using more than two years.
Keywords: PPI, diabetes mellitus, therapy
PPI diabetes mellitus liečba
Interná med. 2021; 21 (7-8): 341-343
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by