Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Vplyv inovatívneho tréningu svalov panvového dna na získané kvalitné roky života (QALY) u žien so stresovou inkontinenciou moču liečených duloxetínom
Ján Švihra, Magdaléna Hagovská, Ján Breza jr., Jozef Dubravický, Marek Vargovčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo zmerať vplyv inovatívneho tréningu svalov panvového dna (iPFMT) na získané roky kvalitného života (QALY) u žien so stresovou močovou inkontinenciou (SUI) liečených duloxetínom.
Materiály a metódy: Táto analýza je súčasťou štúdie DULOXING uskutočnenej medzi februárom 2019 a 2020.
Kontrolná skupina dostávala perorálne duloxetín (2x 40 mg denne), experimentálna skupina dostávala perorálne duloxetín (2x 40 mg denne) a iPFMT s lumbopelvickou stabilizáciou. SUI sa analyzovala počas základnej a poslednej periódy podľa dotazníka Medzinárodnej konzultácie o inkontinencii (ICIQ-UI-SF). Získané hodnoty QALY sa vypočítali vynásobením strednej dĺžky života (LE) váhovým faktorom (QALYs = LE * WF).
Výsledky: Štúdia zahŕňala 158 žien, z ktorých bolo 129 žien kompletne analyzovaných (81,6 %). Priemerná dĺžka života pre kontrolnú skupinu bola 26,3 ± 11,8 roka a pre experimentálnu skupinu 29 ± 11,7 roka. Priemerné východiskové skóre ICIQ-UI-SF bolo pri kontrole oproti experimentálnej skupine 15,2 ± 1,7 verzus 15,1 ± 1,5 a konečné skóre ICIQ-UI-SF 9,8 ± 4,2 verzus 8,3 ± 3,8 (p < 0,05). Priemerný východiskový WF bol v kontrole oproti experimentálnej skupine 0,27 ± 0,08 verzus 0,28 ± 0,07 a konečný WF 0,53 ± 0,20 verzus 0,60 ± 0,18 (p < 0,05). Pred liečbou bol počet QALY získaných na očakávanú dĺžku života v kontrolnej a experimentálnej skupine 7,53 ± 4,24 verzus 8,30 ± 4,01. Počet QALY získaných na očakávanú dĺžku života v kontrolnej a experimentálnej skupine sa po liečbe zvýšil: 15,03 ± 9,63 verzus 17,90 ± 9,86 (p < 0,05).
Záver: Kombinovaná liečba duloxetínom s iPFMT štatisticky významne zvýšila počet QALY a znížila mieru močovej inkontinencie u žien so stresovou močovou inkontinenciou.

Impact of the innovative pelvic floor muscle training on the quality adjusted life years (QALYs) in women with stress urinary incontinence treated by duloxetine
Aims: This study aimed to measure the impact of the innovative pelvic floor muscle training (iPFMT) on the Quality Adjusted Life Years (QALYs) in women with stress urinary incontinence (SUI) treated by duloxetine.
Materials and methods: This analysis is a part of the study DULOXING conducted between February 2019 and 2020. The control group received oral duloxetine treatment (40 mg BID). The experimental group received oral duloxetine
treatment (40 mg BID) and iPFMT with lumbopelvic stabilisation. The SUI was analysed during a baseline and a final period according to the International Consultation on Incontinence Questionnaire - Urinary Incontinence - Short Form (ICIQ-UI-SF). The QALYs gained were calculated by multiplying life expectancy (LE) by a weighting factor
(QALYs = LE * WF).
Results: The study included 158 women, of whom 129 women were thoroughly analysed (81.6%). The mean life
expectancy for the control group was 26.3±11.8 years, and for the experimental group 29.0±11.7 years. The mean
baseline ICIQ-UI-SF score was in control vs an experimental group of 15.2±1.7 vs 15.1±1.5 and final ICIQ-UI-SF
score of 9.8±4.2 vs 8.3±3.8 (p<0.05). The mean baseline WF was in control vs an experimental group of 0.27±0.08 vs 0.28±0.07 and a final WF of 0.53±0.20 vs 0.60±0.18 (p<0.05). Before the treatment, the number of QALYs gained per life expectancy in control vs experimental group was 7.53±4.24 vs 8.30±4. 01. The number of QALYs gained per life expectancy in control vs experimental group had increased following treatment: 15.03±9.63 vs 17.90±9.86 (p<0.05).
Conclusion: The combination treatment of duloxetine with iPFMT statistically significantly increased the number of
QALYs and reduced the degree of urinary incontinence in women with stress urinary incontinence.
Keywords: The Quality Adjusted Life Years, duloxetine, innovative pelvic floor muscle training, stress urinary
incontinence
získané roky kvalitného života duloxetín inovatívny tréning svalov panvového dna stresová inkontinencia moču
Klin urol 2020; 16 (2-3): 75 – 77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by