Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
PED 1
2021
SUPLEMENTY
Ide o prílohy k časopisom vydaných v A-medi management s.r.o. (nedá sa objednať samostatne)

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Vplyv mliečnej formuly s obsahom unikátnej zmesi prebiotických oligosacharidov scGOS/lcFOS (9 : 1) na výskyt ochorení u detí v prvých 5 rokoch života. Slovenská štúdia EPIIC
Milan Kuchta
Úvod. Prebiotické oligosacharidy sú treťou najväčšou zložkou materského mlieka (11,4 %), výrazne ovplyvňujúcou vývoj
imunitných reakcií. Modulujú slizničný imunitný systém jednak nepriamo – ovplyvňovaním zloženia črevnej mikroflóry,
ale aj priamo – interakciou s imunokompetentnými bunkami. Moduláciou slizničného imunitného systému zároveň
pozitívne ovplyvňujú imunitný systém ako celok. Na základe výskumu materského mlieka bola vyvinutá náhradná mliečna
výživa, ktorá obsahuje zmes oligosacharidov v pomere 90 % nízkomolekulových galaktooligosacharidov (scGOS)
a 10 % vysokomolekulových fruktooligosacharidov (lcFOS) v pomere 9 : 1, s cieľom pozitívne ovplyvniť črevnú mikroflóru.
Cieľom štúdie EPIIC (Effect of Prebiotics GOS/FOS on Infections Incidence within Children) bolo vyhodnotenie
a zhrnutie jednotlivých kazuistík s cieľom preskúmania účinku mliečnej formuly s obsahom unikátnej zmesi prebiotických
oligosacharidov scGOS/lcFOS (9 : 1) na výskyt infekcií u detí v priebehu 5 rokov života na Slovensku.
Metodika. EPIIC – sumár kazuistík, je multicentrická, retrospektívna štúdia, realizovaná na území Slovenska, ktorú
vypracovalo 25 pediatrov (VLDD) u 237 detí – 119 živených mliečnou formulou s prebiotickou zmesou scGOS/
lcFOS (9 : 1) počas minimálne 6 mesiacov (aktívna skupina) a 118 detí živených inou mliečnou formulou bez obsahu
uvedenej prebiotickej zmesi (kontrolná skupina). Do tohto súboru neboli zaradené deti s podozrením na závažné
ochorenia, deti s chronickými alebo progresívnymi ochoreniami, deti narodené s extrémne nízkou pôrodnou
hmotnosťou. Sledovali sa epizódy reportované v záznamoch detí počas 5 rokov ich života, najmä infekcie horných
dýchacích ciest (URTI) a infekcie gastrointestinálneho traktu (GIT).
Výsledky. URTI: Deti aktívnej skupiny mali v priebehu 5 rokov života evidovaných priemerne 10,27 epizódy na dieťa.
V kontrolnej skupine to bolo priemerne 13,13 epizódy, čo je o 28 % vyšší počet v neprospech kontrolnej skupiny.
Priemerná dĺžka trvania URTI bola v aktívnej skupine 6,96 dňa, v kontrolnej 7,29 dňa. V aktívnej skupine bol
pozorovaný nižší podiel antibiotickej liečby, a to 4,67 periódy užívania antibiotík na dieťa, oproti kontrolnej skupine
s 6,58 periódy. Teda v kontrolnej skupine bola antibiotická liečba o 41 % častejšia v aktívnej skupine. Taktiež počet
hospitalizácií bol v aktívnej skupine nižší (celkovo 25 hospitalizácií v priebehu 5 rokov) ako u detí kontrolnej skupiny
(40 hospitalizácií). GIT: Deti aktívnej skupiny mali nižší výskyt epizód infekcií GIT o 33 % (1,10 : 1,65) a priemernú
dĺžku ich trvania 9,42 : 10,05 dňa. Počet hospitalizácií pre GIT infekcie bol v aktívnej skupine 11 (v priebehu
5 rokov) a v kontrolnej skupine 28 hospitalizácií, teda 2,5-násobne viac.
Záver. Z uvedených výsledkov vyplýva, že sumár kazuistík spracovaný v štúdii EPIIC na Slovensku potvrdil pozitívny
efekt prebiotickej zmesi oligosacharidov scGOS/lcFOS (9 : 1) v mliečnej formule na imunitný systém u dojčiat
a detí, ktorý bolo možné dokumentovať na nižšom výskyte infekcií URTI a GIT, aj na ich ľahší priebeh, kratšie trvanie,
menší počet hospitalizácií a farmaceutickej intervencie. Získané výsledky sú v súlade so zahraničnými štúdiami.
Aj väčšina pediatrov zapojených do štúdie EPIIC eviduje pozitívny vplyv mliečnej formuly obohatenej prebiotickou
zmesou scGOS/lcFOS na zdravie detí, nielen v dojčenskom, ale aj v batolivom a predškolskom veku.
prebiotiká probiotiká GOS FOS formula prevencia
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (S1): 4-9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by