Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Vplyv UDCA na zdravie pečene
Daniela Žilinčanová, Ľubomír Skladaný
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Žlčové kyseliny sú steroidné zlúčeniny, ktoré vznikajú oxidáciou cholesterolu. V posledných rokoch sa zmenil pohľad na ich úlohu v organizme. Nehrajú významnú úlohu len pri trávení tukov, vitamínov rozpustných v tukoch a v metabolizme cholesterolu, ale fungujú ako dôležité signálne molekuly a ligandy pre nukleárne faktory. Sú kľúčové pre viaceré metabolické pochody. V prípade neschopnosti organizmu vytvoriť a transportovať dostatočné množstvo žlče charakteristického zloženia do duodéna, hovoríme o cholestáze. V klinickej praxi sa stretávame so skupinou heterogénnych cholestatických ochorení, ktorých diagnostika je často komplikovaná a postavená na rozsiahlej škále biochemických, imunologických a zobrazovacích vyšetrení. Dôležitá je úzka spolupráca klinického lekára i patológa a korelácia histopatologického nálezu s výsledkami ostatných vyšetrení. Akútnu cholestázu môžu vyvolať lieky, hormóny, ale aj septické stavy. Chronická cholestáza je typická pre primárnu biliárnu cholangitídu (PBC), primárnu sklerotizujúcu cholangitídu (PSC), syndróm miznúcich žlčovodov, ale aj pre variantné syndrómy, ako je autoimunitná hepatitída/PBC/PSC. Kyselina ursodeoxycholová je zlatým štandardom v liečbe cholestatických syndrómov. Skoré začatie liečby u pacientov s PBC spomaľuje progresiu ochorenia a znižuje potrebu transplantácie pečene. Podanie UDCA u pacientok s intrahepatálnou cholestázou v tehotenstve (ICP) je v 2. a 3. trimestri bezpečné. U ICP rezistentných proti tejto liečbe možno pridať S-adenosyl-L-methionine (SAMe). O postavení UDCA v liečbe PSC sa diskutuje.

UDCA impact on the liver health
Bile acids are steroid compounds originating from cholesterol oxidation. Recently the view on their role in an organism has changed. They do not just play a significant role in lipid digestion, in the digestion of vitamins soluble in lipids and cholesterol metabolism. Still, they act as essential signal molecules and ligands for nuclear factors. They are crucial for several metabolic processes. In case of an organism inability to create and transport a sufficient amount of bile of characteristic composition into the duodenum, we speak about cholestasis. In clinical practice, we encounter a group of heterogenous cholestatic diseases, the diagnosis of which is often complicated and based on broad-scale of biochemical, immunological and imaging examinations. Close cooperation of a clinician and a pathologist and correlation of histopathological findings with other examinations is essential.
Acute cholestasis might be caused by medicaments, hormones, but also septic conditions. Chronic cholestasis is typical for primary biliary cholangitis (PBC), primary sclerotising cholangitis (PSC), syndrome of disappearing bile ducts, and variable syndromes such as autoimmune hepatitis/PBC/PSC. Ursodeoxycholic acid is a gold standard in the treatment of cholestatic syndromes. The early beginning of treatment in patients with PBC slow the progression of the disease and decreases the need for liver transplantation. UDCA administration in patients with intrahepatic cholestasis in pregnancy (ICP) is safe in the 2nd and 3rd trimesters. In ICP resistant to this treatment, it is possible to add S-adenosyl-L-methionine (SAM). The position of UDCA in the PSC treatment is discussed.
Keywords: bile acids, cholestasis, ursodeoxycholic acid, primary biliary cholangitis, primary sclerotising cholangitis, intrahepatic cholestasis in pregnancy


žlčové kyseliny cholestáza kyselina ursodeoxycholová primárna biliárna cholangitída primárna sklerotizujúca cholangitída intrahepatálna cholestáza v tehotenstve
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 179 – 184
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by