Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve
I. Ondriová, J. Cinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

V gynekologicko-pôrodníckej oblasti existuje mnoho etických dilem, keď sa zdravotnícky
pracovník dostáva do zložitých situácií, ku ktorým musí zaujať postoj. Medzi
najzávažnejšie etické problémy patrí umelé ukončenie gravidity, umelé oplodnenie,
prenatálna diagnostika, génové inžinierstvo, náhradné materstvo, získavanie
a používanie kmeňových buniek a iné. Zdravotnícki pracovníci sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej
funkcie. Predkladaný príspevok je zameraný na vybrané etické problémy v gynekológii
a pôrodníctve.

SUMMARY

In the gynaecological field, there are many ethical dilemmas where the health worker
gets into difficult situations to which they must take a stand. The most serious ethical
problems include the artificial termination of pregnancy, in vitro fertilization, prenatal
diagnosis, genetic engineering, surrogacy, the acquisition and use of stem cells
and others. Healthcare professionals are obliged to maintain confidentiality of all
facts they learn in the performance of his duties. The authors of the present paper
are providing here selected ethical problems in obstetrics and gynaecology.

Keywords: ethics, morality, ethical principles, prenatal diagnosis, abortion, reproduction
medicine
etika morálka etické princípy prenatálna diagnostika prerušenie tehotnosti reprodukčná medicína
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 97 – 101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by