Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Výskyt infekcie COVID-19 na internom oddelení NsP Bardejov počas druhej vlny pandémie COVID-19 (súbor pacientov)
Jana Hudáková, Juraj Chovanec, Juliana Oslacká, Tatiana Sverlovičová, Dominika Bodnárová, Róbert Sosňák, Martin Knap, Mária Gaľanová, Tatiana Ľachová, Daniela Chovancová, Jozef Chovanec
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2021
Infekcia koronavírusom SARS-CoV-2 je ochorenie postihujúce všetky orgánové systémy s predilekčným postihnutím dýchacieho traktu s rozvojom pneumónie a obávaných komplikácií až s vyústením do respiračného distress syndrómu. V septembri 2020 sa začína druhá vlna ochorenia, ktorá zasiahla aj Slovensko. Na začiatku boli najviac postihnuté regióny Bardejov a Orava. Táto práca mapuje súbor pacientov liečených na internom oddelení Bardejov od 7. 10. 2020, keď pandémia prepukla v okrese Bardejov, do 15. novembra, keď bol badateľný postupný prechodný útlm. Počet pacientov v súbore je 95. Sledovali sme biochemické parametre (CRP, feritín), hematologické ukazovatele (D-dimér), saturáciu kyslíka v krvi, röntgenové snímky hrudníka. Ďalej sme sledovali jednotlivé liečebné modality v súvislosti s úmrtnosťou. Špeciálne sme sa zamerali na remdesivir, high flow nasal ventilation, umelú pľúcnu ventiláciu. Z hľadiska veku v našom súbore dominovali starší pacienti nad 70 rokov, ktorí tvorili 67 %. Úmrtnosť bola 40 %, pričom stúpala s vekom. Bola vyššia u pacientov zo sociálnych zariadení, ktorí tvorili 30 % súboru. Na záver môžeme skonštatovať, že vek, imunosupresívna liečba a polymorbidita boli hlavnými rizikovými faktormi zhoršujúcimi prognózu ochorenia. Pre úspech liečby u našich pacientov bola dôležitá aj fáza ochorenia, v ktorej prišli do nemocnice. U iniciálne ťažko hypoxických pacientov už bola úspešnosť liečby vrátane high flow a remdesiviru limitovaná. Poslednou možnosťou liečby bola umelá pľúcna ventilácia (UPV). Päť z 11 pacientov bolo úspešne odpojených od UPV.

Occurence of COVID-19 infection at Internal department of Bardejov Hospital during the second wave of pandemy COVID-19 (cohort of patients).
Coronavirus disease (COVID-19) caused by a new coronavirus SARS-CoV-2 befalling all organ systems with preferencial disability of breathing tract and lungs with fearfull complications (respiratory distress syndrome). In september 2020 second wave of pandemy was starting in Slovakia. Inicialy the worst regions in Slovakia were Bardejov and Orava. This article aims to describe groups of patients treated at the Deparment of Internal Medicine in Bardejov upon the pandemy eruption from October 7th 2020 until the 15th of November 2020 when it was number of patients started to decrease. Number of patients is 95. We folowed up biochemical parametres (CRP, feritin), hematological indexes (D-dimer), saturation of blood oxygen, breast roentgen. We also followed up single therapeutical possibilities in context with mortality. Especialy Remdesivir, high flow nasal ventilation and mechanical pulmonary ventilation. Majority of our group created patients older that 70 years (67%). Mortality was 40%, it was increased with age. It was higher in patients from social assisment for elderly. They composed 30% of group. We can say that age, imunosupressive therapy, polymorbidity, were the main risk factors aggravating prognosis of disease. For succes of therapy there was important stage of disease durring the admition to hospital. Succes of therapy, including Remdesivir and high flow, was limited for patients with inicial advanced hypoxy. Last possibility was mechanical pulmonal ventilation. 5 from 11 patients were succesfuly disconected with spontaneous breating.
Keywords: pandemy, COVID-19, pneumonia, respiratory failure, mortality
pandémia COVID-19 pneumónia respiračné zlyhanie mortalita
Interná med. 2021; 21 (6): 287-291
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by