Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Výsledky onkogynekologickej starostlivosti na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava v roku 2017
M. Redecha, M. Papcun, M. Foltín, J. Hederlingová, J. Záhumenský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UK sa dlhodobo venujeme komplexnej starostlivosti o pacientky s onkogynekologickými ochoreniami. V poslednom období sme vykonali viaceré organizačné zmeny, ktoré prispeli k zlepšeniu výsledkov tejto liečby. Zaviedli sme multidiscilinárnu onkologickú komisiu, na ktorej sa stanovuje liečebný plán a celá starostlivosť o pacientku. Pracovisko realizuje vlastné onkogynekologické štúdie a zapojilo sa do viacerých medzinárodných projektov. Súčasťou kvalitnej starostlivosti je podrobná analýza výsledkov operačnej a následnej liečby pacientok. V predkladanom článku uvádzame štruktúru starostlivosti o onkogynekologické pacientky na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB spolu s analýzou výsledkov za rok 2017.

RESULTS OF ONCOGYNAECOLOGICAL CARE AT 2ND DEPARTMENT OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS FMCU AND UH BRATISLAVA IN THE YEAR 2017
At the 2nd Department of gynaecology and obstetrics of Comenius University in Bratislava, we have a long history of providing complex care for patients with oncogynaecological diseases. Recently, we have had some organisational changes at our clinic that have helped us to improve the results of the treatment. One of the main changes is the introduction of a multidisciplinary tumourboard that sets out a whole care and a treatment plan for the patient. Our department is performing its own and is engaged in several international trials focusing on oncogyneacological treatment. Analysis of the results of the surgical treatment and follow-up of these patients is an integral part of the whole care. In the article, we describe the structure of care for oncogynaecological patients at the 2nd Department of gynaecology and obstetrics of Comenius University in Bratislava together with the analysis of results from 2017.
Keywords: oncologycal care, oncogynecological results
onkogynekologická starostlivosť onkogynekologické výsledky
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 23 – 28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by