Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Výsledky perkutánnej endovaskulárnej liečby aneuryziem brušnej aorty na núsch, a.s.
Výsledky perkutánnej endovaskulárnej liečby aneuryziem brušnej aorty na núsch, a.s.
Marek Tóth, Juraj Maďarič, Tibor Balázs, Juraj Mikuláš, Daniela Hladíková, Rastislav Bažík, Jana Margitfalviová, Erika Drangová, Terézia Urlandová, Andrej Klepanec, Ivan Vulev
Úvod: Endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty (AAA, EVAR) je dnes akceptovaným terapeutickým postupom. Použitie perkutánneho prístupu v endovaskulárnej liečbe ochorení aorty sa čoraz viac využíva a ďalej rozširuje indikácie EVAR. Cieľom retrospektívnej analýzy bolo stanovenie bezpečnosti, technického úspechu a strednodobých výsledkov u pacientov indikovaných na elektívne plne perkutánne endovaskulárne riešenie aneuryzmy brušnej aorty (PEVAR). Metódy: Medzi 1/2009 až 12/2010 absolvovalo 62 pacientov elektívny PEVAR (muži:ženy 57:5, vek 70 ± 9 rokov, maximálny AAA diameter 61 ± 14 mm). Všetci pacienti boli riešení v lokálnej anestéze plne perkutánnym prístupom cestou arteria femoralis communis s použitím preclose techniky s Prostar XL uzatváracím systémom (Abbott Vascular, US). Hodnotený bol bezprostredný technický úspech implantácie, ako aj výskyt komplikácií v 30-dňovom a ročnom sledovaní. Výsledky: U všetkých 62 pacientov (100 %) sme zaznamenali bezprostredný technický úspech výkonu bez potreby konverzie na otvorený chirurgický prístup. V priebehu 30-dňového sledovania sa vyskytol 1 prípad prerenálneho zlyhania (1,6 %) a 1 prípad akútnej intestinálnej ischémie (1,6 %), opakovaná intervencia bola indikovaná v 8 % (5 pacientov). Prežívanie bez výskytu závažných komplikácií (mortalita / infarkt myokardu / cievna mozgová práhoda / reintervencia / závažná ischemická komplikácia) počas 30-tich dní bolo 89 % (55/62 pacientov). Zaznamenali sme 16 prípadov postkatetrizačnej pseudoaneuryzmy arteria femoralis communis na 124 punkcií (13 %), všetky riešené lokálnou kompresiou, alebo perkutánnou injekciou trombínu. Antikoagulačná liečba bola rizikovým faktorom výskytu femorálnej pseudoaneuryzmy (OR 5,75; 95 % CI 1,89 - 17,5; p=0,003). Po roku sledovania vzrástla mortalita na 9,6 % (6 pacienti), celkové prežívanie bez výskytu závažných komplikácií bolo 81 %. Záver: Plne perkutánny endovaskulárny výkon pre AAA je spojený s nízkou mortalitou a akceptovateľným výskytom komplikácií po PEVAR. Antikoagulačná terapia je rizikový faktor pre vznik femorálnej pseudoaneuryzmy po PEVAR. Správna indikácia, technická realizovateľnosť a adekvátny periprocedurálny manažment sú nevyhnutné pre ďalšiu redukciu nežiaducich komplikácií po PEVAR.
aneuryzma abdominálnej aorty endovaskulárna liečba stentgraft perkutánny prístup antikoagulačná liečba
Kardiol. Prax 2012; 10 (3): 119-124
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by