Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Výsledky postchemoteraputickej retroperitoneálnej lymfadenektómie v liečbe pokročilých neseminomatóznych nádorov testis v našom klinickom materiáli
Ladislav Valanský, Richard Bartl, Tibor Packaň, Miroslav Iláš, Igor Andrašina
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Cieľ práce: Vyhodnotenie výsledkov retroperitoneálnej lymfadenektómie (RPLA) reziduálnej masy po primárnej chemoterapii (CHT) u pacientov s pokročilými neseminomatóznymi nádormi testis (NSNT) vo vlastnom klinickom materiáli. Klinický súbor a metódy: V rokoch 1989 - 2006 bolo na našich pracoviskách liečených 22 mužov s NSNT, v čase orchiektómie v priemernom veku 24,5 rokov (16 - 34 rokov), 7-krát s tumorom vpravo, 15-krát vľavo. Na základe klinického nálezu, hodnoty markerov a CT nálezu brucha a hrudníka bolo 13 = 59 % pacientov v klinickom štádiu II B/C, 9 = 41 % v štádiu III B/C. U troch pacientov došlo k rozvoju retroperitoneálnych metastáz 3,12 a 16 rokov po CHT. Traja pacienti mali pred CHT resekované pre metastázy supraklavikulárne uzliny. RPLA mal zvýšenú hladinu markerov iba jeden pacient. Pri RPLA boli resekované iba reziduálne masy, vrátane minimálne zväčšených lymfatických uzlín nedetekovaných CT vyšetrením. Raz bola súčasťou RPLA pre reziduálnu metastázu v slezine splenektómia. Z troch opakovaných RPLA metastázy ani raz neboli lokalizované v mieste pôvodnej resekcie (suprahilárne 1, iliakálne 2). Perzistujúce mediastinálne, pľúcne a pečeňové metastázy sa nedali resekovať. Výsledky: Teratómové štruktúry v testikulárnom nádore malo 16 = 72,7 % pacientov. Vitálny karcinóm, zrelý teratóm, resp. nekróza a reparatívne zmeny boli v resekátoch zastúpené v 13,6 %, 50 %, resp. 36,4 %. Po priemerne 100 mesiacoch (5 - 205 mesiacov) sledovania prežíva 16 = 72,7 % pacientov, z nich dvaja (9,1 %) s reziduálnym ochorením. 6 = 27,3 % pacientov zomrelo pre progresiu choroby 6 - 150 mesiacov (priemerne 62 mesiacov) po RPLA napriek použitiu záchranných režimov CHT. Všetci mali orgánové, resp. mediastinálne metastázy nevhodné na resekciu a teratómovú zložku v primárnom nádore. Najzávažnejšou pooperačnou komplikáciou bola prolongovaná lymforágia pozorovaná u 3 = 13,6 % pacientov. Záver: Prognóza NSNT v II B/C klinickom štádiu liečených primárnou CHT s následnou RPLA všetkých reziduálnych más je spravidla priaznivá. V III B/C klinickom štádiu, zvlášť v prípade orgánových a mediastinálnych metastáz nevhodných na resekciu a pri teratómovom komponente v primárnom nádore, je prognóza nepriaznivá.
neseminomatózne nádory testis primárna chemoterapia retroperitoneálna lymfadenektómia prognóza
Klin. urol. 2007; 3 (1): 12 - 15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by