Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Výsledky programu dual protection 2010 – redukcia kardiovaskulárneho rizika a zlepšenie kvality života pacientov s artériovou hypertenziou
Daniel Pella, Lucia Jedličková, Lucia Merkovská, Rastislav Šidlo
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Program DUAL PROTECTION 2010 (ReDUkcia kArdiovaskuLárneho rizika a zlepšenie kvality života Pacientov s aRtériOvou hyperTEnziou pomoCou ekfekTÍvnej Originálnej aNtihypertenzívnej liečby) bol zameraný na redukciu kardiovaskulárneho rizika a zlepšenie kvality života hypertonikov. Nežiaduce účinky antihypertenzív sú pomerne časté a bývajú spojené s nižšou compliance pri liečbe alebo dokonca vedú k prerušeniu antihypertenzívnej terapie. Je preto potrebné hľadať také spôsoby terapie, ktoré sú zaťažené len minimom nežiaducich účinkov a zároveň poskytujú signifikantný antihypertenzívny efekt. Tento program vychádzal zo skúseností, ktoré sme získali v DUAL PROTECTION, kde bola s úspechom použitá fixná kombinácia perindopril arginín/indapamid a ktorej benefity sme chceli overiť aj v tomto programe. V celom súbore liečených pacientov (n = 2 476) došlo po 4 mesiacoch liečby k štatisticky signifikantnému poklesu systolického tlaku (STK) zo 159,51 ± 12,83 mmHg na 129,97 ± 6,89 mmHg (p < 0,0001) a diastolického tlaku (DTK) z 96,52 ± 7,88 mmHg na 79,72 ± 5,28 mmHg (p < 0,0001). Porovnateľný pokles krvného tlaku bol pozorovaný aj vo vysokorizikových skupinách pacientov - s prítomnosťou mikroalbuminúrie alebo hypertrofie ľavej komory, resp. diabetikov 2. typu. Bol zaznamenaný signifikantný trend k výraznejšiemu poklesu TK s nárastom počtu rizikových faktorov. Nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti veľmi zriedkavé a mierne. Okrem toho nedošlo k signifikantným zmenám sledovaných bezpečnostných laboratórnych parametrov počas trvania programu. Kvalita života pacientov (sledovaná jednoduchou dotazníkovou metódou) sa signifikantne zlepšila na konci programu v porovnaní so vstupnou návštevou (p < 0,0001). V programe DUAL PROTECTION 2010 sme potvrdili pozitívne terapeutické účinky fixnej kombinácie perindopril arginín/indapamid získané v programe DUAL PROTECTION (spolu takmer 5 000 pacientov). Liečba fixnou kombináciou perindopril arginín/indapamid bola efektívna a bezpečná u pacientov s artériovou hypertenziou vo všetkých kategóriách kardiovaskulárneho rizika, bez ohľadu na pridružené komorbidity.
artériová hypertenzia perindopril arginín indapamid DUAL PROTECTION 2010
Interná med. 2011; 11 (11): 495-501
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by