Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Výsledky radikálnej prostatektómie u pacientov s vysokorizikovým karcinómom prostaty
Ján Kliment ml., Boris Eliáš, Ján Ľupták, Ján Švihra, Karol Kajo1, Kamil Javorka, Igor Sopilko, Martin Jonáš, Ján Kliment st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
Cieľ: Zhodnotenie patologických nálezov a onkologických výsledkov radikálnej prostatektómie u pacientov s vysokorizikovým lokalizovaným karcinómom prostaty stanoveným podľa kritérií D’Amica: ≥ T2c alebo Gleasonovho skóre ≥ 8, alebo PSA ≥ 20 ng/ml. Materiál a metódy: Retrospektívne sme vyhodnotili 151 pacientov s vysokorizikovým karcinómom prostaty podľa kritérií D’Amica, ktorí sa podrobili radikálnej prostatektómii v období 1995-2009. Vyhodnotili sme patologické nálezy, biochemickú progresiu, špecifické a celkové prežívanie. Výsledky: Priemerný vek pacientov bol 62,1 ± 5,7 roka (rozpätie 48-76), medián 63 rokov. Priemerné obdobie sledovania pacientov bolo 53,0 ± 38,3 mesiaca (rozpätie 9-163), medián 40. Priemerná hodnota PSA v čase diagnózy karcinómu prostaty bola 16,3 ± 13,0 ng/ml (rozpätie 20,5-100 ng/ml), medián 13,5 ng/ml. Klinické štádium T1c malo 11 (7,3 %), cT2 malo 21 (13,9 %) a cT3P malo 119 (78,8 %). Patologické štádium pT2a mali traja (2 %), pT2b tiež traja (2 %) pacienti, patologické štádium pT2c 38 (25,2 %), patologické štádium pT3a malo 34 (22,5 %) pacientov, pT3b 71 (47 %), a pT4 dvaja (1,3 %), pacientov. Gleasonovo skóre v biopsii ≤ 6 malo 66 (43,7 %), skóre 7 malo 41 (27,2 %), skóre ≥ 8 malo 44 (29,1 %) pacientov, z toho Gleasonovo skóre 8 malo 31 (20,5 %) a Gleasonovo skóre 9 malo 13 (8,6 %) pacientov. Patologické Gleasonovo skóre ≤ 6 malo 27 (17,9 %), skóre 7 malo 80 (52,9 %) a Gleasonovo skóre ≤ 8 malo 44 (29,1 %), z toho Gleasonovo skóre 8 malo 18 (11,9 %) a Gleasonovo skóre 9 malo 26 (17,2 %) pacientov. Pozitívne chirurgické okraje boli u 64 (42,4 %) pacientov. Lymfatické uzliny boli postihnuté u 11 (7,3 %) pacientov. Podľa analýzy bolo prežívanie bez biochemickej progresie po 3, 5, 10 rokoch 85,92 %, 65,78 %, resp. 27,27 %. Špecifické prežívanie po 3, 5, 10 rokoch bolo 97,59 %, 94,09 %, resp. 67,89 %. Celkové prežívanie po 3, 5, 10 rokoch bolo 94,9 %, 91,5 %, resp. 66,02 %. Kaplanova-Meierova analýza preukázala signifikantný rozdiel týkajúci sa patologického štádia (p = 0,001), Gleasonovho skóre (p = 0,004) a chirurgických okrajov (p = 0,001) v prežívaní bez biochemickej progresie. Priaznivú patologickú charakteristiku definovanú lokalizovaným karcinómom prostaty ≤ pT2c, N0, Gleasonovým skóre ≤ 7 a negatívnymi chirurgickými okrajmi malo 36 (23,8 %) pacientov. Záver: Samotná radikálna prostatektómia pre vysokorizikový karcinóm prostaty poskytuje prijateľnú onkologickú kontrolu ochorenia a potenciálne môže byť pre selektívnu podskupinu pacientov dostatočnou liečbou. U časti pacientov však zostáva súčasťou multimodálnej liečby zahŕňajúcej rádioterapiu a hormonálnu liečbu.
vysokorizikový karcinóm prostaty radikálna prostatektómia multimodálna liečba
Klin. urol. 2011; 7 (2-3): 57-63
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by