Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Výsledky štúdie EMPEROR-Preserved v kontexte predchádzajúcich štúdií u pacientov so zlyhávaním srdca so zachovanou ejekčnou frakciou
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2021
Srdcové zlyhávanie a diabetes mellitus sa vyskytujú často súčasne. Inhibítory SGLT-2 (gliflozíny) dokázali znížiť kardiovaskulárnu mortalitu a hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie u pacientov s diabetom aj bez diabetu pri srdcovom zlyhávaní so zníženou ejekčnou frakciou. Zatiaľ žiadny liek nebol úspešný v liečbe chorých so srdcovým zlyhávaním so zachovanou ejekčnou frakciou. V štúdii EMPEROR-Preserved bol testovaný efekt empagliflozínu ako prídavnej liečby v súbore posledne menovaných pacientov. Primárnym výsledkom štúdie bola kardiovaskulárna mortalita alebo incidencia hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie. Liečba empagliflozínom viedla v porovnaní s placebom k signifikantnému zníženiu primárneho výsledku o 21 % (p < 0,001), čo zodpovedalo zníženiu absolútneho rizika o 18/1 000 pacientorokov. Zníženie išlo hlavne na vrub zníženia incidencie hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie o 27 % (p < 0,001). Ide teda o prvý dôkaz účinnosti akejkoľvek medikamentóznej liečby na srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou, pričom efekt liečby bol podobný u pacientov s diabetom aj bez diabetu.

Results of the EMPEROR-Preserved study in the context of the previous studies in patients with heart failure with preserved ejection fraction
Heart failure and diabetes mellitus often occur simultaneously. SGLT2 inhibitors (gliflozins) have been shown to reduce cardiovascular mortality and hospitalizations for heart failure in both diabetic and nondiabetic patients with heart failure with reduced ejection fraction. So far, no drug was successful in treating heart failure with preserved ejection fraction. The EMPEROR-Preserved trial examined the effect of empagliflozin as an add-on treatment in a cohort of the latter patients. The primary outcome of the study was cardiovascular mortality or incidence of hospitalizations for heart failure. Treatment with empagliflozin resulted in a significant 21% (p<0.001) reduction in the primary outcome compared to placebo, corresponding with an absolute risk reduction of 18/1000 patient-years. The reduction was mainly attributable to a 27% (p<0.001) reduction in the incidence of hospitalizations for heart failure. Thus, this is the first evidence of efficacy of any drug treatment for heart failure with preserved ejection fraction while the treatment effect was similar in patients both with and without diabetes.
Keywords: heart failure, diabetes mellitus, empagliflozin, SGLT2 inhibition


srdcové zlyhávanie diabetes mellitus empagliflozín inhibícia SGLT-2
Interná med.2021; 21 (10): 433-436
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by